Hent som PDF Opdateret
22-04-2022 19:45

Grundejerforeningen Bredekæret

Generalforsamling 20. april 2022

Referat · Regnskab 2021/2022 · Budget 2022/2023

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter
  7. Valg af revisor og revisorsuppleanter
  8. Eventuelt

 

Referat / Resumé

1. Valg af dirigent

Aftenens dirigent blev Henrik (7).

På mødet var der repræsentanter for følgende parceller:
2, 4, 6, 7, 16, 26, 27, 28, 34

 

2. Bestyrelsens beretning

Fantastisk, at vi kan mødes fysisk igen.

Der er ikke sket det store. Muldvarpene har været i gang igen, hvilket der også i år vil blive gjort noget ved. Vi har fået klippet randbeplantning her og der, som en del af vores vedligeholdelsesplan.

 

3. Aflæggelse af regnskab

Kommentarer til regnskab:

Alle kontingenter er betalt rettidigt.

Der er, som vanligt, ikke de store afvigelser fra budget til regnskab for året der gik.

Regnskabet er revideret af revisor - uden bemærkninger. Regnskabet blev godkendt.

 

4. Indkomne forslag

Forslag om fibernet i Bredekæret:

Det blev vedtaget, at bestyrelsen går videre med at indhente løsningsforslag og priser fra et par udbydere. Dels på grund af udfordringerne med Stofa, dels fordi det nu om dage er en væsentlig parameter, hvis man vil sætte sin ejendom til salg.

Forslaget blev vedtaget.

Forslag om vedligehold af fortov og stier:

Det skal undersøges, hvorvidt det er muligt at fælde de rønnetræer, hvis rødder ødelægger fortovene, da det ikke giver mening at retablere fortove, så længe træerne står der. Bestyrelsen tager en inspektionsrunde, hvorefter der indhentes tilbud.

Stien mellem nr. 26 og Store Valbyvej 226 vedligeholdes i henhold til vedligeholdelsesplanen.

Forslaget blev vedtaget.

 

5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent

Budget er stort set uændret. Den væsentligste ændring, er renteudgifter til bank, som ikke var med i sidste års budget.

Fremlagte budget blev vedtaget.

 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter

Peter (2) og Jon (4) fortsætter som henholdsvis formand og kasserer.

Ernst (26) og Henrik (7) fortsætter som henholdsvis sekretær og suppleant.

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleanter

Annette (7) og Jens (16) fortsætter - hvilket er helt i tråd med sædvane. Tak for det.

Annette blev valgt in absentia.

 

8. Eventuelt

Som sædvanlig - en god debat om alt og intet.

Det blev igen påtalt, at flere grundejere ikke er så gode til at holde fortove og rabatter, som man kunne ønske sig. Så endnu en påmindelse om, at det er den enkelte grundejers ansvar at holde fortove fri for sne, samt at holde græs og ukrudt i rabatterne i ave.

Efter sidste (virtuelle) generalforsamling blev der spurgt til vejfest. Bestyrelsen sendte en rundspørge ud, men interessen for at deltage i et festudvalg var meget lav. Ved denne generalforsamling er der dog noget større interesse, og et festudvalg bestående af Jens (16), May (27), Connie (28) og Mette (34) blev nedsat.

Bestyrelsen blev opfordret til at gennemgå lokalplan og vedtægter, med henblik på en eventuel modernisering af disse. Dette blandt andet med henblik på at gøre det nemmere at opsætte solfangeranlæg.

 

Med ønske om et godt år i Bredekæret, slutter sekretærens arbejde for i år...
Ernst

 


Indkomne forslag (2 styk):

 

Fra nr. 26: 14. marts 2022

Fibernet i Bredekæret?

Grundet jævnlige frustrationer over Stofa Internet eller rettere mangel på samme, vil jeg gerne lodde stemningen:

Er der generel interesse for at forsøge at få nogen til at etablere fibernet i Bredekæret?

Venlig hilsen
Ernst Mikkelsen

 

Fra nr. 26: 14. marts 2022

Vedligehold af fortove og stier.

Flere steder er vore fortove meget ujævne, fordi rødder fra især rønnetræerne løfter stenene op. Enkelte steder er der kanter på mere end 2 cm.

Stien mellem nr. 26 og Store Valbyvej 226 er flere steder meget smal, grundet vegetation der vokser ind over fliserne. Et enkelt sted, mangler der 4-5 sten.

Kan vi mon få vores gartnerfirma til at gøre noget ved dette?

Venlig hilsen
Susie Andersen / Ernst Mikkelsen

 


Resultatopgørelse for 2021/2022
  Faktisk
2021/2022
Faktisk pr.
medlem
Budget
2021/2022
Faktisk
2020/2021
Budget
2022/2023
           
Kontingenter 96.000 3.000 96.000 96.000 96.000
Renter (bank) og bonus (Tryg) 0 0 100 103 0
Ejendomsmæglere - eksp.gebyr 250 8 250 250 250
           
Indtægter i alt 96.250 3.008 96.350 96.353 96.250
           
Græsslåning 10.500 328 10.500 10.500 10.500
Drift af traktor 1.329 42 5.000 3.449 4.000
Vejvedligeholdelse 0 0 0 0 0
Snerydning 7.375 230 10.000 0 10.000
Fællesareal vedligeholdelse 55.524 1.735 60.000 51.298 60.000
Bortkørsel af affald 0 0 0 0 0
           
Vedligeholdelse i alt 74.728 2.335 85.500 65.247 84.500
           
Generalforsamling 0 0 100 0 100
Andet 0 0 0 0 0
           
Møder i alt 0 0 100 0 100
           
Kontorhold 0 0 0 0  
Forsikring 5.730 179 5.500 5.568 6.000
Nets kontingentopkrævning 514   500 517 550
Bankgebyr 1.953 61 3.000 2.897 2.000
Renteudgift 2.595 81     2.500
           
Kontorhold i alt 10.792 321 9.000 8.983 11.050
           
Omkostninger i alt 85.519 2.656 94.600 74.230 95.650
           
Resultat i alt 10.731 351 1.750 22.124 600

Balance 2021/2022
  28. februar
2022
Pr.
medlem
Budget
Ult 2021/22
28. februar
2021
Budget
Ult 2022/23
Aktiver          
Kasse 0 0 0 0 0
Bank - drift 62.854 1.964 34.419 49.615 53.999
Bank - vejfond 210.545 6.580 230.000 213.053 220.000
Tilgodehavende kontingent 0 0 0 0 0
Andre tilgodehavender 0 0 0 0 0
Aktiver i alt 273.399 8.544 264.419 262.669 273.999
           
Passiver          
Skyldige arbejdsdage 0 0 0 0 0
Forudbetalt kontingent 0 0 0 0 0
Passiver i alt 0 0 0 0 0
           
Egenkapital primo 262.668 8.208 262.669 240.545 273.399
Årets resultat 10.731 335 1.750 22.123 600
Egenkapital ultimo 273.399 8.544 264.419 262.668 273.999
           
Balance 273.399 8.544 264.419 262.669 273.999