Hent som PDF Opdateret
20-04-2021 09:20

Grundejerforeningen Bredekæret

Virtuel Generalforsamling 12. april 2021

Referat · Regnskab 2020/2021 · Budget 2021/2022

 

Vigtig information om ordinær generalforsamling

På grund af restriktionerne i forbindelse med COVID-19 epidemien er det ikke muligt at afholde generalforsamling på traditionel vis.

Bestyrelsen har som i 2020 besluttet en alternativ og virtuel løsning:

Dagsorden, formandens beretning, forslag til (gen)valg af bestyrelse og revisor, indkomne forslag samt regnskab og budget vil blive offentliggjort her på grundejerforeningens hjemmeside den 12. april.

Frem til og med søndag den 18. april kan der sendes kommentarer til ovenstående til bestyrelsen pr. mail (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.) og disse vil blive offentliggjort her på hjemmesiden den 20. april. Dette gælder også kommentarer eller bare ja/nej til indkomne forslag. Bestyrelsen opfordrer alle til at benytte muligheden for at tilkendegive holdning til indkomne forslag. Skriv venligst husnummer på mail til bestyrelsen.

Er der indkommet kommentarer, der kræver videre behandling, vil der igen være mulighed for at kommentere disse indtil den 24. april.

Derefter vil ’generalforsamlingen’ blive betragtet som gennemført.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
10. april 2021

 

Der er pr. 18. april 2021 modtaget kommentarer til indkommet forslag om snerydning af fortove. Disse kan ses nederst i referatet. Der er 2 stemmer for, 5 stemmer imod og 1 stemme hverken for eller imod. Forslaget er bortfaldet.

Ingen indvendinger mod de foreslåede genvalg, regnskab/budget og revideret vedligeholdelsesplan.

Generalforsamlingen er godkendt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
20. april 2021


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
 7. Valg af revisor og revisorsuppleanter
 8. Eventuelt

 

Referat / Resumé

1. Valg af dirigent

Virtuel generalforsamling, derfor ingen dirigent.

På mødet var der repræsentanter for følgende parceller:
Virtuel generalforsamling, derfor ingen fremmødte.

 

2. Bestyrelsens beretning

Året har budt på en del, dog ikke så meget i Bredekæret, men i resten af samfundet. COVID-19 er her desværre stadig, og endnu en gang bliver det nødvendigt at afholde årets generalforsamling in absentia, hvem havde troet dette...

Der er dog sket lidt i Bredekæret. Randbeplantningen er igen vokset en del, og det gælder ligeledes ukrudtet, som nu har fået lys og luft til at vokse endnu mere. Set i bakspejlet så var det måske ikke den bedste ide at klippe randbeplantningen så meget som vi gjorde...

Muldvarpen er stadig aktiv, og endnu mere i denne sæson. Det meste af friarealet mod nord er undermineret. Ligeledes har vinteren været hård ved vejene i Bredekæret, som har fået flere revner.

Så alt i alt er der sket lidt. Vi kommer til at bruge lidt midler på randbeplantningen især langs stierne, bekæmpelse af muldvarpen og sidst men ikke mindst vejvedligeholdelse. Revnerne i vejen skal forsejles inden vinter.

Bestyrelsen skal vanen tro huske at gøre opmærksom på at vedligeholdelse, dvs. snerydning/saltning, fjernelse af uønsket ukrudt samt fejning af fortov og rendestene, fortsat er den enkelte grundejers ansvar.

 

3. Aflæggelse af regnskab

Kommentarer til regnskab:

 • Fællesarealvedligeholdelse indeholder udgifter til vedligeholdelse af randbeplanting og muldvarpebekæmpelse.
 • Renteudgifter: Grundejerforeninger betragtes af bankerne som erhvervsvirksomhed og skal derfor betale negativ rente fra 1. krone. Vi har betalt ca. 1500 kr. for 2020. Dertil kommer diverse kontogebyrer og netbankgebyr.

Regnskabet er revideret af revisor - uden bemærkninger.

 

4. Indkomne forslag

Se indkomne forslag og kommentarer nedenfor (2 styk).

 

5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent

Kommentarer til budget:

 • Budget indeholder udgift til snerydning i januar og februar 2021. Faktura er modtaget i marts og vil derfor konteres i regnskab for 2021/2022.
 • Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Det fremlagte budget forventes vedtaget.

 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter

Nuværende bestyrelse har accepteret genvalg in absentia.

 • Formand: Peter Toft, nr. 2
 • Kasserer: Jon Finsen, nr. 4
 • Sekretær: Ernst Mikkelsen, nr. 26
 • Suppleant: Henrik Johansen, nr. 7

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleanter

Nuværende revisor har accepteret genvalg in absentia.

 • Revisor: Annette Johansen, nr. 7
 • Suppleant: Jens Skriver, nr. 16

 

8. Eventuelt

Der var heller ikke så meget snak i år.

 

Med ønske om en god sommer i Bredekæret, slutter sekretærens arbejde for denne gang.
Ernst

 


Indkomne forslag - 1

Fra nr. 8: 3. marts 2021

Hermed fremsendes et forslag til generalforsamlingen mandag den 12. april 2021 for Bredekæret:

Betalt snerydning samt saltning, udført af et firma, af alle fortovene i Bredekæret, tilsvarende som vi har af de tre veje.

Venlig hilsen
Inge Riehm Hansen

Kommentar fra nr. 34: 12. marts 2021

Snerydning på fortovene mener jeg skal fortages af grundejerne selv, og ikke være en del af fællesudgifterne.

Med Venlig Hilsen
Mette C. K. Lintonbon

Kommentar fra nr. 18: 18. april 2021

Snerydning af fortove er ikke en grundejerforenings-sag.

Venlig hilsen Ivan
Ganer-Tolsøe, nr. 18

Kommentar fra nr. 21: 18. april 2021

Vi støtter forslaget om fælles betalt snerydning på fortovene, i lighed med at der er fælles betalt snerydning på vejene.

Da vores veje er private, er det jo også den enkelte grundejer der har ansvar for at foretage snerydning/saltning, renholdelse og fejning af vejen ud for egen parcel i begge sider af vejen, såvel som grundejere i den ene side af vejen har ansvar for snerydning/saltning og fejning af fortove samt fejning af "rendestene" i denne side af vejen hvor de findes.

Så det vil være rigtig fint også med betalt snerydning af fortovene, så der bliver endnu mere fællesskab over arbejdsfordeling og udgifter i vores fælles bebyggelse.

Venlig hilsen

Bo Michael Hansen

Kommentar fra bestyrelsen: Bestyrelsen kan ikke anbefale forslaget. Vedligeholdelse af fortove påhviler den enkelte grundejer. Bestyrelsen vil se på muligheden for at grundejerforeningen finder en snerydningsløsning vedr. fortov omkring P-pladsen og stien ved nr. 26.

For forslaget 2 nr. 8, nr. 21
Imod forslaget 5 nr. 2, nr. 4, nr. 7, nr. 18, nr. 34
Hverken for eller imod 1 nr. 26

Forslaget er ikke vedtaget.

 


Indkomne forslag - 2

Fra nr. 26: 15. marts 2021

Hermed fremsættes forslag om, at Vedligeholdelsesmanual for randbeplantning opdateres, således at stien mellem Bredekæret 26 og Store Valbyvej 226 medtages.
Denne sti er en del af vort fællesareal, men er ikke blevet vedligeholdt af det gartnerfirma, som har vedligeholdt de resterende fællesarealer.

Venlig hilsen
Ernst Mikkelsen

 

Forslaget er vedtaget.
Vedligeholdelsesmanualen er opdateret.

 


Resultatopgørelse for 2020/2021
  Faktisk
2020/2021
Faktisk pr.
medlem
Budget
2020/2021
Faktisk
2019/2020
Budget
2021/2022
   
     
Kontingenter 96.000 3.000 96.000 96.000 96.000
Renter (bank) og bonus (Tryg) 103 3 100 95 100
Ejendomsmæglere - eksp.gebyr 250 8 250 500 250
   
     
Indtægter i alt 96.353 3.011 96.350 96.595 96.350
   
     
Græsslåning 10.500 328 10.500 10.000 10.500
Drift af traktor 3.449 108 5.000 7.415 5.000
Vejvedligeholdelse 0 0 10.000 0 0
Snerydning 0 0 10.000 4.500 10.000
Fællesareal vedligeholdelse 51.298 1.603 50.000 92.436 60.000
Bortkørsel af affald 0 0 0 0 0
   
     
Vedligeholdelse i alt 65.247 2.039 85.500 114.351 85.500
   
     
Generalforsamling 0 0 100 20 100
Andet 0 0 0 0 0
   
     
Møder i alt 0 0 100 20 100
   
     
Kontorhold 0 0 0 344 0
Forsikring 5.568 174 5.500 5.367 5.500
Nets kontingentopkrævning 517
500 500 500
Bankgebyr + renteudgift 2.897 91 1.500 1.165 3.000
   
     
Kontorhold i alt 8.983 265 7.500 7.376 9.000
   
     
Omkostninger i alt 74.230 2.304 93.100 121.747 94.600
   
     
Resultat i alt 22.124 708 3.250 -25.153 1.750

Balance 2020/2021
  28. februar
2021
Pr.
medlem
Budget
Ult 2020/21
29. februar
2020
Budget
Ult 2021/22
Aktiver  
     
Kasse 0 0 0 0 0
Bank - drift 49.615 1.550 13.796 25.905 34.419
Bank - vejfond 213.053 6.658 230.000 214.641 230.000
Tilgodehavende kontingent 0 0 0 0 0
Andre tilgodehavender 0 0 0 0 0
Aktiver i alt 262.669 8.208 243.796 240.546 264.419
   
     
Passiver  
     
Skyldige arbejdsdage 0 0 0 0 0
Forudbetalt kontingent 0 0 0 0 0
Passiver i alt 0 0 0 0 0
   
     
Egenkapital primo 240.546 7.517 240.546 265.699 262.669
Årets resultat 22.124 691 3.250 -25.153 1.750
Egenkapital ultimo 262.669 8.208 243.796 240.546 264.419
   
     
Balance 262.669 8.208 243.796 240.546 264.419