Grundejerforeningen Bredekæret

Generalforsamling 5. april 2017

Referat · Regnskab 2016/2017 · Budget 2017/2018

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
 7. Valg af revisor og revisorsuppleanter
 8. Eventuelt

 

Deltagere: 2, 3, 4, 5, 9, 14, 16, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 30

 

Referat / Resumé

1. Valg af dirigent

Aftenens dirigent blev Ernst.

 

2. Bestyrelsens beretning

Der har ikke været de store aktiviteter i det forgange år - kun de sædvanlige arbejdsdage og snerydning har været af fælles interesse. I denne sæson har der igen ikke været særlig meget sne - og det er vi glade for.

Revner i vejene kommer stadigvæk, men knap så meget som tidligere år. Så indtil videre er alt efter planen - altså at nuværende belægning ser ud til at holde i ca. 15 år, selvom vi ikke har fået yderligere forsegling i det forgangne år.

En lysmast rettet op - så helt begivenhedsløst har året ikke været.

Det er trist at haveaffald smides i fællesbeplantning langs åen, og græstørv smides på parkeringsplads. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at det er muligt at tilmelde sig døgnadgang til genbrugspladsen, og benytte sig af denne til korrekt bortskaffelse af affald - også haveaffald.

Og når nu pegefingeren er løftet, så vil vi gerne bede om at der foretages en mere hensigtsmæssig parkering. Det er upraktisk at parkere på tværs af fortov. Så når indkørslen er ved at være fyldt med biler, prøv så at anvende mulige ledige pladser på parkeringsplads eller langs med fortov.

Til sidst en praktisk oplysning:
Planlagte arbejdsdage i 2017: 7/5 og 27/8.

 

3. Aflæggelse af regnskab

Regnskabet blev gennemgået af kasserer og delt rundt på mødet.

Også i år nåede vi at få alle indbetalinger på plads inden Generalforsamlingen.

Snerydning og arbejdsdage blev billigere end forventet. I øvrigt har budgettet levet op til virkelighedens omkostninger.

Enkelte medlemmer har tilgodehavender fra arbejdsdage (kr. 600,-).

Regnskabet blev godkendt med applaus!

 

4. Indkomne forslag

 1. forslag - Gert (se fuld formulering nedenfor)
  Hæve kontingent med kr. 1.000 p.a. med henblik på at vedligeholde grønne arealer (enten ved leje af maskiner eller ekstern hjælp) og samtidig give kr. 500,- som incitament til at øge deltagelse på arbejdsdage.
  Forslag trukket tilbage under generalforsamling.
   
 2. forslag - Bo (se fuld formulering nedenfor)
  Omdanne græsareal til blomstereng.
  Afstemning:
  • For: 4
  • Imod: 10
  Forslag ikke vedtaget.
   
 3. forslag - Bo (se fuld formulering nedenfor)
  Øge kontingentbetaling for at sikre vedligeholdelse via en sindrig model, hvor det sikres, at man deltager i flere arbejdsdage.
  Forslag trukket tilbage under generalforsamling.
   
 4. forslag - Bestyrelsen (se fuld formulering nedefor)
  Brug af ekstern hjælp for kr. 20.000 p.a. med forhøjelse af kontingent med kr. 500 for at dække denne merudgift – kr. 250 for deltagelse på arbejdsdag.
  Afstemning:
  Forslag 5 er mest vidtgående, og med vedtagelsen af dette forslag, bortfalder forslag nr. 4.
   
 5. forslag - Bestyrelsen (se fuld formulering nedenfor)
  Brug af ekstern hjælp for kr. 20.000 p.a. med forhøjelse af kontingent med kr. 1.000 for at dække denne merudgift – kr. 500 for deltagelse på arbejdsdag.
  Afstemning:
  • For: 12
  • Imod: 1
  • Blank: 1
  Forslag vedtaget.
   

Der var gode debatter med uddybende spørgsmål for at sikre, at vi havde den rigtige forståelse af forslag inden afstemning. Der blev omdelt økonomisk konsekvens for budget af de 4 forslag der vedrører kontingentforhøjelse.

 

5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent

Budget bliver som konsekvens af vedtaget forslag, at kontingent stiger med kr. 1.000 pr. husstand - dog er der mulighed for godtgørelse af kr. 500 pr. husstand pr. arbejdsdag.

Budget og kontingent vedtaget som fremlagt inkl. budgetteret effekt af vedtagelse af forslag 5.

 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter

Så er I selv ude om det - bestyrelsen blev genvalgt. Der er ingen, som i virkeligheden ønsker fornyelse - der er kun "snak", og derfor fortsætter den nuværende bestyrelse, men vi er meget åbne for at vige pladsen for nye kræfter - så endnu engang en opfordring til at stille op til næste Generalforsamling.

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleanter

Annette og Jens fortsætter - hvilket er helt i tråd med sædvane. Og tak for det!

 

8. Eventuelt

Bekæmpelse af muldvarpe - hvordan kan vi gøre det? Der er en del jord som stikker op i græsplænen på fællesarealet. Det kunne vi godt tænke os at sætte en stopper for.

 

Med ønske om et godt år i Bredekæret, slutter sekretærens arbejde for i år.
Kim

 


Indkomne forslag (5 stk.):

 

Til Grundejerforeningen Bredekæret
St. Valby den 08-03-2017

Jeg vil gerne foreslå en kontingentforhøjelse på 1.000,00 kr. pr. husstand. Pengene skal øremærkes arbejdsdage sammen med de penge som der i forvejen er sat af til arbejdsdage. Det vil give et beløb på 32.000,00 kr. + det beløb der i dag er sat af. Pengene skal gå til de husstande der møder op på arbejdsdagene. Hver husstand der møder op til arbejdsdagene skal have en tilbagebetaling på 500,00 kr. pr. arbejdsdag de deltager. Skulle der være et beløb i overskud, skal beløbet gå til vedligeholdelse af grønne område.

Gert Nørskov, Bredekæret 22

 


 

Forslag til generalforsamling

Genfremsat forslag er at omdanne græsarealet mod å og vådområde til blomstereng. Begrundelse er dels at græsarealet ingen praktisk funktion har, og dels at det vil give området et væsentligt æstetisk løft for området.

Venlig hilsen Bo Michael Hansen, Bredekæret 21

 


 

Forslag til generalforsamling

Honorar for deltagelse i arbejdsdage hæves til kr 500 for deltagelse i første eller i én arbejdsdag, honorar hæves til 600,- for deltagelse i anden arbejdsdag HVIS man også har deltaget i årets første arbejdsdag. Forudsætning er at arbejdsdagene udmeldes med rimeligt (min. 3 mdr) varsel. Begrundelse er at det er Tordenskjolds soldater der deltager, og at opgaverne der løses hhv. er vedligeholdelse af fælles arealer samt rengøring ud for alles parceller.

Venlig hilsen Bo Michael Hansen, Bredekæret 21

 


 

Forslag fra bestyrelsen

Vedligeholdelse af randbeplantningen varetages fra 2017 af gartner/haveservice. Forventet årlig udgift kr. 20.000.

Som konsekvens foreslås kontingentforhøjelse på kr. 500 årligt pr. medlem, hvilket betyder kr. 16.000 i samlet årlig ekstra kontingent.

Det foreslås at beløbet for fremmøde på arbejdsdage forhøjes til kr. 250.

Venlig hilsen Bestyrelsen

 


 

Forslag fra bestyrelsen

Vedligeholdelse af randbeplantningen varetages fra 2017 af gartner/haveservice. Forventet årlig udgift kr. 20.000.

Som konsekvens foreslås kontingentforhøjelse på kr. 1.000 årligt pr. medlem, hvilket betyder kr. 32.000 i samlet årlig ekstra kontingent.

Det foreslås at beløbet for fremmøde på arbejdsdage forhøjes til kr. 500.

Venlig hilsen Bestyrelsen

 


Resultatopgørelse for 2016/2017
  Faktisk
2016/2017
Faktisk pr.
medlem
Budget
2016/2017
Faktisk
2015/2016
Budget
2017/2018
Kontingenter 64.000 2.000 64.000 64.000 96.000
Renter (bank) og bonus (Tryg) 153 5 100 75 150
Ejendomsmæglere - eksp. af div. 0 0 0 0 0
           
Indtægter i alt 64.153 2.005 64.100 64.075 96.150
           
Græsslåning 10.000 313 10.000 9.500 10.000
Drift af traktor 2.644 83 2.500 26.550 3.000
Vejvedligeholdelse 0 0 15.000 0 20.000
Snerydning 8.188 256 15.000 8.500 15.000
Fællesareal vedligeholdelse 0 0 5.000 10.778 20.000
Bortkørsel af affald 0 0 0 0 0
Forplejning, arbejdsdage 64 2 500 144 100
           
Vedligeholdelse i alt 20.895 653 48.000 55.472 68.100
           
Generalforsamling 44 1 100 46 400
Sportsfest, Ågerup 0 0 0 0 0
Sommerfest, Bredekæret 0 0 0 0 0
Andet - beboermøde 0 0 0 0 0
           
Møder i alt 44 1 100 46 400
           
Kontorhold 0 0 0 0 0
Forsikring 4.888 153 5.000 4.810 5.000
Bankgebyr 1 0 0 0 0
           
Kontorhold i alt 4.889 153 5.000 4.810 5.000
           
Omkostninger i alt 25.829 807 53.100 60.328 73.500
           
Arbejdsdage 2.800 88 4.000 4.200 10.000
           
Resultat i alt 35.523 1.110 7.000 -453 12.650

Balance 2016/2017
  28. februar
2017
Pr.
medlem
Budget
Ult 2016/17
29. februar
2016
Budget
Ult 2017/18
Aktiver          
Kasse 0 0 0 0 0
Bank - drift 18.432 576 40.464 7.965 16.595
Bank - vejfond 140.114 4.379 125.000 115.057 155.000
Tilgodehavende kontingent 0 0 0 0 0
Andre tilgodehavender 0 0 0 0 0
Aktiver i alt 158.545 4.955 165.464 123.022 171.595
           
Passiver          
Skyldige arbejdsdage 600 19 600 600 1.000
Forudbetalt kontingent 0 0 0 0 0
Passiver i alt 600 19 600 600 1.000
           
Egenkapital primo 122.422 3.826 157.864 122.875 157.945
Årets resultat 35.523 1.110 7.000 -453 12.650
Egenkapital ultimo 157.945 4.936 164.864 122.422 170.595
           
Balance 158.545 4.955 165.464 123.022 171.595