Grundejerforeningen Bredekæret

Information fra bestyrelsen

maj 2007

Referat af Generalforsamling 18. april 2007

Regnskab 2006/2007

Budget 2007/2008


Generalforsamling 2007

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret

onsdag den 18. april 2007, kl. 19.00 i Bibliotekets 1. sal, Ågerup.

Fremmødte:

Bredekæret 1, 2, 4, 5, 6, 7, 13, 16, 21, 22, 23, 24, 26 og 30.

Dagsorden:

 1. 1. Valg af dirigent.
 2. 2. Bestyrelsens beretning
 3. 3. Aflæggelse af regnskab
 4. 4. Indkomne forslag
 5. 5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent
 6. 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
 7. 7. Valg af revisor og revisorsuppleanter
 8. 8. Eventuelt 

 1. 1. Valg af dirigent

Jon Finsen blev valgt til dirigent, og han konstaterede, at generalforsamlingen var varslet korrekt iht. vedtægterne gennem omdeling af indkaldelse i uge 10.

 1. 2. Bestyrelsens beretning

Peter Toft fremlagde formandens beretning:

 • Bestyrelsen ønsker nye tilflyttere meget velkommen til Bredekæret.
 • Der var afholdt 2 arbejdsdage i 2006 i juni og september, men god deltagelse fra beboerne. Legepladsen var blevet opfrisket med nye fodboldmål og frisk maling og randbeplantningen blev tyndet ud (ser ud til at være en uendeligt opgave). Fliser på stien ved nr. 26 er blevet rettet op. Arbejdsdagen i september blev afsluttet på hyggelig vis med pizza-spisning.
 • Bestyrelsen vil forsøge at indkalde til arbejdsdag i juni og i september 2007.
 • Bestyrelsen har arbejdet med at realisere asfaltrenovering af hele Bredekæret, men på grund af kommunesammenlægning blev der ikke mulighed for at ’hænge på’ et kommunalt projekt, og et forsøg på at få asfaltleverandøren til at kvalificere sit tilbud yderligere, for at undgå uforudsete ekstraregninger, lykkedes heller ikke. Til gengæld har bestyrelsen netop fået gennemgået og opdateret tilbuddet og for ca. 250.000 kr. + moms forventes asfaltarbejdet udført i 2007.
 • En opgave med at få en dialog med naboen til nr. 26 på den anden side af stien om fældning af en del birketræer på og ved siden af stien er ikke blevet gennmført i 2007, men vil blive løftet i 2007 nr.  Det skal dog først undersøges hvor skellet med Bredekæret og naboen helt præcist findes. 

I drøftelserne om formandens beretning blev der stillet spørgsmål til hvem, der har ansvaret for snerydningen ved parkeringspladsen og stien ved nr. 26. Formanden bekræftede, at det er Grundejerforeningens ansvar, men at disse områder ikke er omfattet af den gældende snerydningsaftale med en af de lokale entrepenører. Bestyrelsen vil prøve at finde en løsning inden kommende vinter. Er der beboere, der evt. har mulighed og lyst til at udføre denne opgave mod passende honorering er henvendelse til bestyrelsen meget velkommen.

Beretningen blev vedtaget-

 1. 3. Aflæggelse af regnskab

Jon Finsen gennemgik regnskabet og henviste til særlige punkter:

 • Alle undtagen én har betalt kontingent inden 28. februar. Den sidste kontingentbetaling er modtaget umiddelbart herefter
 • Udgifter er især til snerydning, maling og nye fodboldnet på legepladsen samt traktorservice
 • Der er ikke hensat beløb til vejfonden i 2006/07 som følge af beslutning på generalforsamlingen i 2006. Forslag om igen at hensætte beløb til vejfonden, efter ny asfaltbelægning er udført, skal tages op på generalforsamlingen i 2008.

Regnskab blev godkendt.

 1. 4. Indkomne forslag

Bestyrelsen havde modtaget flg. forslag fra Bo Hansen, nr. 21:

Det undersøges hvor vidt det er muligt at ophæve krav fra kommunen om fælles og standardiseret rand­beplantning i bebyggelsen. Såfremt det måtte være muligt, ophæves grundejerforeningens ansvar for randbeplantningen, undtaget omkring fællesparkeringen. Hvor det ønskes overgår ansvaret for udformning og vedligeholdelse til den enkelte parcel for dennes del af randbeplantningen.

Begrundelser:

 • Det modsvarer nuværende praksis
 • Store dele af randbeplantningen er ikke længere nødvendig efter at anden bevoksning i bebyg­-
  gelsen er udvokset
 • Det frigør tid og kapital fra vedligeholdelse af randbeplantning til andre formål.

En livlig diskussion om forslaget fulgte fremsættelsen. For forslaget blev ophævelsen af Grundejerforeningens vedligeholdelsesansvar fremhævet og imod blev det fremhævet at en ændring af lokalplanen nok ikke var mulig eller ønskelig og at randbeplantningen er en del af de til Grundejerfoeningen tilskødede fællesarealer.

En afstemning forkastede forslaget med én stemmes flertal. Bestyrelsen foreslog at drøfte gennemførelsen af en høring i 2007 blandt alle beboerne om indstillingen til randbeplantningens udseende og fremtidige vedligeholdelse. Tidligere generalforsamlingers beslutninger skal indgå heri såvel som en vurdering af lokalplanens tekst om fællesarealer og randbeplantning.      Der var ikke indkommet andre forslag.

 1. 5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent

Jon gennemgik budget for 2007/2008.

Kontingentet fastsat uforandret til kr. 2000 årlig pr. parcel.

Bestyrelsen havde foreslået, at der i budgettet blev afsat et beløb til plantning af levende hegn mellem Vintappergården og legepladsen som følge af en henvendelse fra ejerne af Vintappergården. Dette forslag blev ikke godkendt, idet et klart flertal mente, at Grundejerforeningen ikke skal bruge penge til dette og til fremtidig vedligeholdelse.

Bestyrelsen må undersøge, hvordan hegnsloven skal fortolkes i dette tilfælde og om den evt. pålægger Grundejerforeningen særlige forpligtelser. Budgetposten vedr. legepladsen blev som følge af ovennævnte beslutning sat til kr. 3000.

Budgettet indeholder også udgifter til asfaltarbejdet som finansieres via vejfond, kassebeholdning og låneoptagelse.

Herefter blev budgettet vedtaget.

 1. 6. Valg af bestyrelse og suppleanter

Formand og kasserer blev genvalgt. Per Thorman (nr. 13) ønskede at udtræde af bestyrelsen. Kim Brejndal (nr. 5) blev foreslået og valgt. Ernst Mikkelsen blev foreslået og valgt til suppleant.

 1. 7. Valg af revisor og revisorsuppleanter

Revisor Annette Jensen (i nr. 7) modtog genvalg.

Revisorsuppleant blev valgt: Jens Skriver i nr. 16.

 1. 8. Eventuelt

Et af Grundejerforeningens ny medlemmer (nr. 23) har via kommunen foranlediget, at der er opsat et nyt vejskilt 'Bredekæret' ved indkørslen fra St. Valbyvej til Bredekæret. Har også henvendt sig til DONG vedr. reparation af ødelagt gadelampe ved nr. 19-21. Tak for det.

Fældning af vejtræer (evt. kun de dårligst voksende) blev drøftet og bestyrelsen vil tage dette spørgsmål med i den tidligere omtalte høring vedr. randbeplantningen.

Det blev på spørgsmål oplyst, at bestyrelsesformanden har rettet henvendelse til kommunen om udbedring af skader med meget dybe traktorspor, der i vinter er sat i fællesarealet ved. nr. 34

Tak til de fremmødte og for god ro og orden!

Referent: Jon Finsen

Godkendt af Bestyrelsen, St. Valby den 15. maj.

Bilag: godkendt regnskab og budget


Resultatopgørelse for 2006/2007

Faktisk

Faktisk pr.

Budget

Faktisk

Budget

2006/2007

medlem

2006/2007

2005/2006

2007/2008

Kontingenter

64.000

2.000

64.000

64.000

64.000

Renter

3.037

95

0

369

1.000

Rykkergebyr

0

0

0

0

0

Ejendomsmæglere - eksp. af  div.

750

23

0

1.000

500

Annulleret bestyrelseshonorar

0

0

0

900

0

Indtægter i alt

67.787

2.118

64.000

66.269

65.500

Græsslåning

8.300

259

5.000

5.000

8.500

Drift af traktor

5.660

177

4.000

3.187

5.000

Afskrivning traktor

5.000

156

5.000

5.000

0

Afskrivning vejbelægning 2007

0

0

10.000

0

10.000

Snerydning

7.500

234

7.500

4.500

4.500

Vejfond

0

0

0

16.000

0

Bortkørsel af affald

0

0

5.000

10.516

5.000

Legeplads

2.272

71

10.000

0

3.000

Arbejdsdage

4.600

144

6.000

3.000

6.000

Forplejning, arbejdsdage

614

19

2.000

92

1.000

Anulleret tilgodehavender

0

0

0

100

0

Renter, banklån

0

0

3.500

0

3.500

Vedligeholdelse i alt

33.946

1.061

58.000

47.395

46.500

Generalforsamling

125

4

300

0

300

Sportsfest, Ågerup

540

17

100

0

600

Sommerfest, Bredekæret

0

0

100

0

500

Møder i alt

665

21

500

0

1.400

Kontorhold

0

0

0

0

0

Forsikring

2.806

88

3.000

2.725

3.000

Bankgebyr

63

2

500

13

100

Kontorhold i alt

2.869

90

3.500

2.738

3.100

Omkostninger i alt

37.480

1.171

62.000

50.133

51.000

Resultat i alt

30.307

947

2.000

16.136

14.500

Balance

28. februar

Pr.

Budget

28. februar

Budget

2007

medlem

Ultimo 2007

2006

Ultimo 2008

Aktiver

Traktor

14.995

469

14.995

14.995

0

Afskrivninger

-14.995

-469

-14.995

-9.995

0

Traktor

0

0

0

5.000

0

Ny vejbelægning

0

0

250.000

0

312.500

Anvendt vejfondshenlæggelse

0

0

-96.000

0

-96.000

Afskrivninger

0

0

-10.000

0

-10.000

Vejbelægning 2007

0

0

144.000

0

206.500

Anlægsaktiver i alt

0

0

144.000

5.000

206.500

Kasse

0

0

31.019

91

0

Bank

200.877

6.277

0

165.728

63.726

Tilgodehavende kontingent

1.000

31

0

0

0

Andre tilgodehavender

0

0

0

0

0

Omsætningsaktiver i alt

201.877

6.309

31.019

165.819

63.726

Aktiver i alt

201.877

6.309

175.019

170.819

270.226

Passiver

Skyldige arbejdsdage

2.400

75

0

1.200

2.400

Forudbetalt kontingent

150

5

0

600

0

Banklån

0

0

100.000

0

150.000

Anden gæld i alt

2.550

80

100.000

1.800

152.400

Vejfond - primo

96.000

3.000

96.000

80.000

96.000

Anvendt til vej i 2006

0

0

-96.000

0

-96.000

Vejfond - årets hensættelse

0

0

0

16.000

0

Hensættelser i alt

96.000

3.000

0

96.000

0

Egenkapital - saldo 1. marts 2006

73.019

2.282

73.019

56.883

103.326

Årets resultat

30.307

947

2.000

16.136

14.500

Egenkapital i alt

103.326

3.229

75.019

73.019

117.826

Passiver i alt

201.876

6.309

175.019

170.819

270.226