Grundejerforeningen Bredekæret

Information fra bestyrelsen

maj 2006

Referat af Generalforsamling 26. april 2006

Regnskab 2005/2006
Budget 2006/2007


Bestyrelsen har behandlet resultatet af generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde den 3. maj. Her er de vigtigste punkter:

Græsslåning:
Gert Nørskov meddelte på generalforsamlingen, at han ønskede at stoppe med græsslåning. Bestyrelsen efterlyser derfor evt. interesserede blandt Grundejerforeningens medlemmer, eller nogen de kan anbefale, til varetagelse af græsslåningen af fællesarealerne med foreningens traktor. Betingelse: man skal være mindst 18 år (eller 16, hvis man har traktorkørekort) iflg. Arbejdstilsynet. Henvendelse venligst meget hurtigt til bestyrelsen. Indtil det er endeligt afklaret, om der kan findes nogen til opgaven i Bredekæret, vil bestyrelsen få en gartner til at løse opgaven - evt. må vi lave mere permanent aftale med gartner om vedligeholdelse af græsarealerne.

Asfaltarbejdet:
Bestyrelsen har gennemgået vedtægterne med jurist og kan konstatere, at der ikke i vedtægterne er forhindringer for at optage lån. På generalforsamlingen blev §4 fremhævet i forhold til låneoptagelse. Denne § understreger, at der ikke kan pålægges enkeltmedlemmer særlige økonomiske forpligtelser udover fællesskabet, men formuleringen er ikke en forhindring for lånoptagelse.
Bestyrelsen kontakter kommunen for bistand vedr. uvildig vurdering af behov og arbejdets omfang. Der indhentes yderligere tilbud på asfaltarbejdet, og det er besluttet, at inden arbejdet igangsættes, skal den udførende entrepenør nøje gennemgå Bredekæret og detaljer i opgaven sammen med bestyrelsen med henblik på at minimere økonomiske usikkerheder under og efter arbejdets udførelse.

Arbejdsdage:
Søndag den 11. juni og søndag den 3. september, begge dage kl. 10-13.

Legeplads:
Arbejdsdagen den 11. juni foregår på legepladsen - maling og vedligeholdelse, planering af jord og græssåning, maling af fodboldmål og opsætning af nye net mm.

Stien ved Bredekæret 26:
Opretning af belægningssten skal gennemføres. Brolægger kontaktes snarest.

Sommerfest:
Generalforsamlingen efterlyste et festudvalg til at tage initiativ til gennemførelse af sommerfest for Bredekærets beboere. Henvendelse til Jon, nr. 4.

Kontingent:
Omdeling af kontingentopkrævning for perioden 1.3.-31.8. sker samtidig med denne information fra bestyrelsen - betal venligst inden for betalingsfristen (1. juni), og bidrag dermed til at undgå ekstra ressourcer til rykkere.

Bilag:
Referat fra generalforsamling
Regnskab 2005/06 (som godkendt af revisor, kasserer og generalforsamling) og budget 2006/07 (som godkendt på generalforamling).

 

Generalforsamling 2006

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret

onsdag den 26. april 2006, kl. 19.00 i Bibliotekets 1. sal, Ågerup.

Fremmødte:

Parcel nr. Bredekæret 1,2,4,7,8,9,13,16,21,22,26,27,30 og 32.

Dagsorden:

 1. 1. Valg af dirigent.
 2. 2. Bestyrelsens beretning
 3. 3. Aflæggelse af regnskab
 4. 4. Indkomne forslag
 5. 5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent
 6. 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
 7. 7. Valg af revisor og revisorsuppleanter
 8. 8. Eventuelt 

 1. 1. Valg af dirigent

Jon Finsen blev valgt til dirigent og han konstaterede, at generalforsamlingen var varslet korrekt iht. vedtægterne gennem omdeling af indkaldelse den 10. april.

Der var dog en indsigelse/forslag til at dato for indsendelse af forslag ændres i vedtægterne, dette tages op i den kommende bestyrelses-periode.

 1. 2. Bestyrelsens beretning

Peter Toft fremlagde formandens beretning som følgende:

 • Bestyrelsen ønsker nye tilflyttere meget velkommen til Bredekæret.
 • Der var desværre kun indkaldt til 1 arbejdsdag i 2005, men dagen i august forløb til stor tilfredshed og de 15 parceller der var mødt op ydede en stor indsats.
 • Jordbunke ved legepladsen er udjævnet af lokal entreprenør.
 • Asfalthuller ved indkørslen til Bredekæret og ved midtervejen er midlertidig repareret i efteråret 2005.
 • Bestyrelsen vil forsøge at indkalde til 1 arbejdsdag i juni og 1 i september 2006.
 • Bestyrelsen har arbejdet med at realisere asfaltrenovering af hele Bredekæret - se forslag fra bestyrelsen.

 1. 3. Aflæggelse af regnskab

Jon Finsen gennemgik regnskabet og henviste til særlige punkter:

 • Alle har betalt kontingent
 • Vedligeholdelsesudgifter er især til snerydning, midlertidig asfaltreparation, bortkørsel af affald fra arbejdsdag og regulering af jordbunke ved legeplads

 • Bestyrelsen har oprette drifts- og vejfondskonto i Roskilde Bank, med henblik på senere at kunne gennemføre lånoptagelse til asfaltarbejde (under forudsætning af godkendelse af punkt 4).  

Regnskab blev godkendt.

 1. 4. Indkomne forslag

Bestyrelsen havde udarbejdet flg. forslag:

Der genemføres total asfaltrenovering af hele Bredekæret i 2006.

Finansiering foretages gennem

 • anvendelse af vejfond (kr. 96.000)
 • anvendelse af op til kr. 60.000 af formuen
 • låneoptagelse

Forudsætninger: Låneoptagelsen skal kunne afvikles over ca. 10 år inden for rammerne af den normale hensættelse på kr. 16.000 årligt.

Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling og fremsætte nyt forslag til finansiering inden asfaltrenoveringen iværksættes, såfremt finansiering ikke kan gennemføres som ovenfor nævnt.

Bestyrelsens forslag blev godkendt med stort flertal. Følgende punkter der skal undersøges:

 • Kan bestyrelsen ifølge de gældende vedtægter optage et lån?
 • Bestyrelsen tager kontakt til en uvildig bedømmelse af de indkommende tilbud på asfaltrenoveringen, fra 2005.
 • Tilbud fra asfaltentreprenørerne undersøges og bekræftes skriftligt inden opstart af arbejdet.

Forslag Godkendt.

Der var ikke indkommet andre forslag.

 1. 5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent

Jon gennemgik budget for 2006/2007. Der var udarbejdet 2 budgetter: budget 1 med udgangspunkt i afvisning af forslag om asfaltrenovering og budget 2 med udgangspunkt i vedtagelse af forslag om asfaltrenovering. Da forslaget om asfaltrenovering var godkendt under indkomne forslag, blev kun budget 2 behandlet. Det er dette budget, der fremgår af bilag.

Budget er godkendt.

 1. 6. Valg af bestyrelse og suppleanter

Bestyrelsen har modtaget genvalg.

 1. 7. Valg af revisor og revisorsuppleanter

Revisor Annette Jensen (i nr. 7) modtog genvalg.

Revisorsuppleant blev valgt: Jens Skriver i nr. 16.

 1. 8. Eventuelt

Der var ønske om optagelse af en tidligere succes med en sommerfest.

Arbejdsdag gerne på en søndag.

Der skal findes en anden løsning på græsslåningen såfremt Marcus Nørskov (11 år) ikke må slå græsset med grundejerforeningens havetraktor. Bestyrelsen undersøger nærmere og finder en eventuel ny løsning.

Beplantninger langs fortove skal holdes således, at man kan færdes forsvarligt. Dette er hver enkelt parcels ansvar.

Stien mellem nr. 24 og 26 skal rettes op og holdes, der er bl.a. skæve fliser. Birketræer er meget høje. – Bestyrelsen undersøger om opretningen kan udføres på en arbejdsdag eller det må udføres af en entreprenør udefra. Nr. 24 og 26 tager selv kontakt til deres fælles nabo for evt. regulering af birketræerne.

Tak for Deres fremmøde og for god ro og orden!

Referent: Per Thormann

Godkendt af Bestyrelsen, St. Valby den3. maj


Resultatopgørelse for 2005/2006

Faktisk

Faktisk pr.

Budget

Faktisk

Budget

2005/2006

medlem

2005/2006

2004/2005

2006/2007

Kontingenter

64.000

2.000

64.000

64.000

64.000

Renter

369

12

500

175

0

Rykkergebyr

0

0

0

100

0

Ejendomsmæglere - eksp. af  div.

1.000

31

0

0

0

Annulleret bestyrelseshonorar

900

28

0

0

0

Indtægter i alt

66.269

2.071

64.500

64.275

64.000

Græsslåning

5.000

156

5.000

5.000

5.000

Drift af traktor

3.187

100

4.000

971

4.000

Afskrivning traktor

5.000

156

5.000

4.995

5.000

Afskrivning vejbelægning 2006

0

0

0

0

10.000

Snerydning

4.500

141

4.500

4.000

7.500

Vejfond

16.000

500

16.000

16.000

0

Bortkørsel af affald, asfaltarbejde og planering af jord (legeplads)

10.516

329

0

0

5.000

Legeplads

0

0

5.000

0

10.000

Arbejdsdage

3.000

94

3.500

500

6.000

Forplejning, arbejdsdage

92

3

3.500

0

2.000

Anulleret tilgodehavender

100

3

0

0

0

Renter, banklån

0

0

0

0

3.500

Vedligeholdelse i alt

47.395

1.481

46.500

31.466

58.000

Generalforsamling

0

0

300

218

300

Sportsfest

0

0

0

0

100

Sommerfest

0

0

0

0

100

Bestyrelseshonorar

0

0

0

900

0

Møder i alt

0

0

300

1.118

500

Kontorhold

0

0

0

4

0

Forsikring

2.725

85

2.700

2.628

3.000

Bankgebyr

13

0

0

216

500

Kontorhold i alt

2.738

86

2.700

2.848

3.500

Omkostninger i alt

50.133

1.567

49.500

35.432

62.000

Resultat i alt

16.136

504

15.000

28.843

2.000


Balance

Aktiver

28. februar

Pr.

Budget

28. februar

Budget

2006

medlem

Ultimo 2006

2005

Ultimo 2007

Traktor

14.995

469

14.995

14.995

14.995

Afskrivninger

-9.995

-312

-9.995

-4.995

-14.995

Traktor

5.000

156

5.000

10.000

0

Ny vejbelægning

0

0

0

0

250.000

Anvendt vejfondshenlæggelse

0

0

0

0

-96.000

Afskrivninger

0

0

0

0

-10.000

Vejbelægning 2006

0

0

0

0

144.000

Anlægsaktiver i alt

5.000

156

5.000

10.000

144.000

Kasse

91

3

0

0

0

Bank

165.728

5.179

162.883

127.042

31.019

Tilgodehavende kontingent

0

0

0

2.100

0

Andre tilgodehavender

0

0

0

91

0

Omsætningsaktiver i alt

165.819

5.182

162.883

129.233

31.019

Aktiver i alt

170.819

5.338

167.883

139.233

175.019

Passiver

Skyldige arbejdsdage

1.200

38

0

0

0

Forudbetalt kontingent

600

19

0

1.450

0

Skyldig bestyrelseshonorar

0

0

0

900

0

Banklån

0

0

0

0

100.000

Anden gæld i alt

1.800

56

0

2.350

100.000

Vejfond - primo

80.000

2.500

80.000

64.000

96.000

Anvendt til vej i 2006

0

0

0

0

-96.000

Vejfond - årets hensættelse

16.000

500

16.000

16.000

0

Hensættelser i alt

96.000

3.000

96.000

80.000

0

Egenkapital - saldo 1. marts 2005

56.883

1.778

56.883

28.040

73.019

Årets resultat

16.136

504

15.000

28.843

2.000

Egenkapital i alt

73.019

2.282

71.883

56.883

75.019

Passiver i alt

170.819

5.338

167.883

139.233

175.019