Hent som PDF Opdateret
12-04-2024 21:30

Grundejerforeningen Bredekæret

Generalforsamling 10. april 2024

Referat · Regnskab 2023/2024 · Budget 2024/2025

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Indkomne forslag - ingen forslag modtaget
  5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter - alle er villige til genvalg
  7. Valg af revisor og revisorsuppleanter - revisor er villig til genvalg, ny revisorsuppleant efterlyses
  8. Eventuelt

 

Referat / Resumé

1. Valg af dirigent

Aftenens dirigent blev Henrik (7).

På mødet var der repræsentanter for følgende parceller:
1, 2, 4, 5, 6, 7, 14, 16, 18, 19, 21, 26, 28

 

2. Bestyrelsens beretning

Der er igen i år ikke sket det helt store. Vi fik renset dræn på legepladsen. Fællesarealer, især randbeplantning, skulle have været vedligeholdt. Fortove skulle ligeledes have været rettet op. Begge dele bliver der gjort noget ved i år. Muldvarpene har gjort et ordentligt indhug i fællesarealerne. Det bliver der til gengæld ikke gjort noget ved i år, da nedkæmpning af muldvarpe har vist sig at være en umulig opgave. Der er desuden kommet nye regler for den gas man benytter, som yderligere vanskeliggør bekæmpelsen.

 

3. Aflæggelse af regnskab

Der er, som vanligt, ikke de store afvigelser fra budget til regnskab for året der gik. Dog blev der ikke brugt penge på vedligehold af fællesarealer jf. bestyrelsens beretning.

Regnskabet er revideret af revisor. Regnskab er godkendt uden bemærkninger.

 

4. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

 

5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent

Budget er stort set uændret. Dog er der budgetteret med et lidt større beløb til vedligehold af fællesarealer i forhold til sidste budget.

Det fremlagte budget blev vedtaget.

 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter

Generalforsamlingen genvalgte den nuværende bestyrelse med klapsalver. Vores kasserer gav udtryk for, at det var sidste sæson for hans vedkommende. Så vi skal finde en ny kasserer, til næste generalforsamling.

Det vil sige at Peter (2) og Jon (4) fortsætter som henholdsvis formand og kasserer. Ernst (26) og Henrik (7) fortsætter som henholdsvis sekretær og suppleant.

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleanter

Annette (7) fortsætter. Ny revisorsuppleant blev Annemette (16).

 

8. Eventuelt

Som sædvanlig - en god debat om alt og intet, især om fjernvarme. Der blev stillet forslag om at kontakte Roskilde Kommune for at "udfordre" lokalplanen. Kunne vi blive fritaget for randbeplantning? Desuden bør der kigges på §8 stk. 5 (solfangeranlæg).

Forslag til ændringer af konkrete punkter i lokalplanen, kan sendes til bestyrelsen frem til og med 1. juli 2024.

 

Med ønsket om et godt år i Bredekæret, slutter sekretærens arbejde for denne gang...
Ernst

 


Resultatopgørelse for 2023/2024
  Faktisk Faktisk pr. Budget Faktisk Budget
  2023/2024 medlem 2023/2024 2022/2023 2024/2025
           
Kontingenter 96.000 3.000 96.000 96.000 96.000
Renter (bank) og bonus (Tryg) 326 10 0 120 0
Ejendomsmæglere - eksp.gebyr 500 16 0 250 0
           
Indtægter i alt 96.826 3.026 96.000 96.370 96.000
           
Græsslåning 11.000 344 11.000 10.500 11.000
Drift af traktor 1.000 31 3.000 15.692 3.000
Vejvedligeholdelse 0 0 0 0 0
Snerydning 20.250 633 10.000 6.000 15.000
Fællesareal vedligeholdelse 0 0 60.000 69.047 80.000
Bortkørsel af affald 0 0 0 0 0
           
Vedligeholdelse i alt 32.250 1.008 84.000 101.239 109.000
           
Generalforsamling 36 1 100 37 100
Andet 0 0 0 0 0
           
Møder i alt 36 1 100 37 100
           
Kontorhold 0 0 0 1.415 0
Forsikring 6.371 199 6.500 6.086 6.500
Nets kontingentopkrævning 2.427   2.000 1.253 2.500
Bankgebyr + netbank ab. 3.505 110 3.000 2.859 3.500
Renteudgift 0 0 400 2.339 0
           
Kontorhold i alt 12.303 309 11.900 13.952 12.500
           
Omkostninger i alt 44.589 1.318 96.000 115.227 121.600
           
Resultat i alt 52.237 1.708 0 -18.858 -25.600

Balance 2023/2024
  29. februar Pr. Budget 28. februar Budget
  2024 medlem Ult 2023/24 2023 Ult 2024/25
Aktiver
Kasse 0 0 0 0 0
Bank - drift 69.726 2.179 34.541 46.662 31.179
Bank - vejfond 237.053 7.408 220.000 207.879 250.000
Tilgodehavende kontingent 0 0 0 0 0
Andre tilgodehavender 0 0 0 0 0
Aktiver i alt 306.779 9.587 254.541 254.541 281.179
           
           
Passiver          
           
Skyldige arbejdsdage 0 0 0 0 0
Forudbetalt kontingent 0 0 0 0 0
Passiver i alt 0 0 0 0 0
           
Egenkapital primo *) 254.542 7.954 254.541 273.399 306.779
Årets resultat 52.237 1.632 0 -18.858 -25.600
Egenkapital ultimo 306.779 9.587 254.541 254.541 281.179
           
Balance 306.779 9.587 254.541 254.541 281.179
           
*) øreoprunding af egenkapital primo