Hent som PDF Opdateret
24-04-2023 13:55

Grundejerforeningen Bredekæret

Generalforsamling 12. april 2023

Referat · Regnskab 2022/2023 · Budget 2023/2024

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Indkomne forslag (et forslag)
  5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter
  7. Valg af revisor og revisorsuppleanter
  8. Eventuelt

 

Referat / Resumé

1. Valg af dirigent

Aftenens dirigent blev Henrik (7).

På mødet var der repræsentanter for følgende parceller:
1, 2, 3, 4, 7, 14, 21, 26

 

2. Bestyrelsens beretning

Der er ikke sket det store. Mosegrisene/muldvarpene er stadig i gang. Vi har fået klippet hæk ud mod stien. Området står faktisk rent pænt, nu. Vi mangler lidt rundt på parkeringspladsen og ud mod Store Valbyvej. Vi har fået rettet belægning og fået styr på manglende sten på stien ved nr. 26.

 

3. Aflæggelse af regnskab

Der er, som vanligt, ikke de store afvigelser fra budget til regnskab for året der gik. Der har dog været lidt udgifter til reparation af havetraktor.

Regnskabet er revideret af revisor. Regnskab er godkendt uden bemærkninger.

 

4. Indkomne forslag

Forslag om hjertestarter:

Forslaget blev drøftet. Vi afventer Hjerteforeningen og deres mulighed for at få en hjertestarter sponseret ved at etablere fra online-indsamlinger.

 

5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent

Budget er stort set uændret. Gebyrer til bank og Nets/Mastercard er eneste omkostning, som er steget væsentligt i forhold til tidligere år.

Den ekstraordinære udgift til renovering af vores havetraktor i indeværende regnskabsår blev drøftet. Her blev bestyrelsen opfordret til at undersøge alternativer, så som udlicitering af græsslåning, hvis vi i fremtiden står overfor en større udgift til reparation af vores havetraktor.

Fremlagte budget blev vedtaget.

 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter

Generalforsamlingen genvalgte den nuværende bestyrelse med klapsalver.

Det vil sige at Peter (2) og Jon (4) fortsætter som henholdsvis formand og kasserer. Ernst (26) og Henrik (7) fortsætter som henholdsvis sekretær og suppleant.

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleanter

Annette (7) og Jens (16) fortsætter - hvilket er helt i tråd med sædvane. Tak for det.

Begge blev valgt in absentia.

 

8. Eventuelt

Som sædvanlig - en god debat om alt og intet.

En opfordring til, at fortove efterses for ujævnheder.

 

Med ønsket om et godt år i Bredekæret, slutter sekretærens arbejde for denne gang...
Ernst

 


Indkomne forslag:

Fra nr. 26: 7. marts 2023

Hjertestarter i Bredekæret?

Så vidt jeg kan konstatere er den hjertestarter, der er tættest på Bredekæret, placeret ved Ellekærvej som er cirka 650 meter fra os. Det vil tage en habil løber lidt over seks minutter at hente den. Er det godt nok eller skal vi have vores egen hjertestarter i Bredekæret?

Venlig hilsen
Ernst Mikkelsen

 
Resultatopgørelse for 2022/2023
  Faktisk Faktisk pr. Budget Faktisk Budget
  2022/2023 medlem 2022/2023 2021/2022 2023/2024
           
Kontingenter 96.000 3.000 96.000 96.000 96.000
Renter (bank) og bonus (Tryg) 120 4 0 0 0
Ejendomsmæglere - eksp.gebyr 250 8 250 250 0
           
Indtægter i alt 96.370 3.012 96.250 96.250 96.000
           
Græsslåning 10.500 328 10.500 10.500 11.000
Drift af traktor 15.692 490 4.000 1.329 3.000
Vejvedligeholdelse 0 0 0 0 0
Snerydning 6.000 188 10.000 7.375 10.000
Fællesareal vedligeholdelse 69.047 2.158 60.000 55.524 60.000
Bortkørsel af affald 0 0 0 0 0
           
Vedligeholdelse i alt 101.239 3.164 84.500 74.728 84.000
           
Generalforsamling 37 1 100 0 100
Andet 0 0 0 0 0
           
Møder i alt 37 1 100 0 100
           
Kontorhold 1.415 44   0 0
Forsikring 6.086 190 6.000 5.730 6.500
Nets kontingentopkrævning 1.253   550 514 2.000
Bankgebyr 2.859 89 2.000 1.953 3.000
Renteudgift 2.339 73 2.500 2.595 400
           
Kontorhold i alt 13.952 397 11.050 10.792 11.900
           
Omkostninger i alt 115.227 3.562 95.650 85.519 96.000
           
Resultat i alt -18.858 -550 600 10.731 0

Balance 2022/2023
  28. februar Pr. Budget 28. februar Budget
  2023 medlem Ult 2022/23 2022 Ult 2023/24
Aktiver
Kasse 0 0 0 0 0
Bank - drift 46.662 1.458 53.999 62.854 34.541
Bank - vejfond 207.879 6.496 220.000 210.545 220.000
Tilgodehavende kontingent 0 0 0 0 0
Andre tilgodehavender 0 0 0 0 0
Aktiver i alt 254.541 7.954 273.999 273.399 254.541
           
Passiver
Skyldige arbejdsdage 0 0 0 0 0
Forudbetalt kontingent 0 0 0 0 0
Passiver i alt 0 0 0 0 0
           
Egenkapital primo 273.399 8.544 273.399 262.668 254.541
Årets resultat -18.858 -589 600 10.731 0
Egenkapital ultimo 254.541 7.954 273.999 273.399 254.541
           
Balance 254.541 7.954 273.999 273.399 254.541