Hent som PDF

Grundejerforeningen Bredekæret

Generalforsamling 15. april 2020

Referat · Regnskab 2019/2020 · Budget 2020/2021

 

Vigtig information vedrørende årets generalforsamling

Grundet restriktioner som følge af COVID-19 pandemien, har det ikke været muligt at afholde årets generalforsamling på traditionel vis. Bestyrelsen besluttede derfor at afholde generalforsamling in absentia ved at offentliggøre dagsorden, beretning, forslag til genvalg af bestyrelse og revisor samt regnskab og budget her på hjemmesiden.

Informationsbrev vedrørende denne beslutning blev omdelt den 30. marts 2020 og igen den 14. april 2020. Begge "flyers" gjorde ligeledes opmærksom på, at frist for eventuelle kommentarer / indsigelser var den 19. april 2020. Såfremt bestyrelsen havde modtaget kommentarer, ville disse blive offentliggjort den 20. april 2020 og efterfølgende behandlet med ny frist for eventuelle kommentarer / indsigelser.

Der er indtil den 20. april 2020 modtaget en enkelt kommentar fra en grundejer med ordlyden "Ingen kommentarer og hermed godkendt".

Da der ikke er modtaget yderligere kommentarer til den offentliggjorte beretning, forslag til genvalg af bestyrelse og revisor samt revisorgodkendte regnskab og budget, betragtes generalforsamlingen som godkendt.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
20. april 2020

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag (ingen indkomne forslag)
 5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
 7. Valg af revisor og revisorsuppleanter
 8. Eventuelt

 

Referat / resume af generalforsamling

1. Valg af dirigent

Grundet aflysning / afholdelse in absentia, ingen dirigent.

På mødet var der repræsentanter for følgende parceller:
Grundet aflysning / afholdelse in absentia, ingen fremmødte.

 

2. Bestyrelsens beretning

Grundet den nuværende Corona/COVID-19 situation, har bestyrelsen valgt at aflyse årets generalforsamling. Dels har biblioteket meddelt, at vi ikke kan låne lokalerne, dels har myndighederne forbudt forsamlinger på mere end 10 personer, hvilket bestyrelsen vurderer også vil være gældende den 15. april 2020.

Endnu et år er gået i Bredekæret, og denne gang med en del store begivenheder. Vi har for første gang ikke holdt nogle arbejdsdage. Vi gennemførte for et par år siden en kontingentforhøjelse med henblik på at kunne vedligeholde randbeplantningen med professionel gartnerservice. Den oprindelige plan var at gennemføre vedligeholdelsen i flere etaper, men vi har desværre først fået realiseret vedligeholdelsen i december 2019 og marts 2020, så den nu fremstår vedligeholdt.
Den opsparede kontingentforhøjelse har gjort det muligt at gennemføre det hele over vinteren. Den fremtidige vedligeholdelse vil formentlig blive af mindre omfang og måske delt over flere år.

Endnu en gang har muldvarpen fundet Grundejerforeningens grønne arealer attraktive. Dette har vi også i det forløbne år forsøgt at sætte en stopper for. Om det lykkes, må tiden vise.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at vedligeholdelse af fortove og rendestene fortsat er den enkelte grundejers ansvar.

 

3. Aflæggelse af regnskab

Forklaring til regnskab:

 • Fællesarealvedligeholdelse dækker over kr. 87.500,- til Lüt Haveservice og ca. kr. 5.000,- til Rentokil muldvarpebekæmpelse.
 • Renteudgifter består nu af både kontogebyrer og negative renter (gælder fra 1. krone for foreningskonti og erhvervskonti).
 • Snerydning dækker over kr. 4.500,- for rydning og saltning i februar 2019 (faktureret i marts 2019). Ingen udgifter i 'vinteren' 2019/20!

Regnskabet er revideret af revisor - uden bemærkninger.

 

4. Indkomne forslag

Der er ikke modtaget forslag.

 

5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent

Forklaring til budget:

 • Fællesarealvedligeholdelse er budgetteret til kr. 50.000, heraf 43.000,- til Lüt Haveservice for P-plads og St. Valbyvej (udført i marts 2020) samt evt. muldvarpebekæmpelse og øvrige mindre vedligeholdelsesopgaver.
 • ’Kontingent fastsættes uændret til kr. 3.000 årligt.

Det fremlagte budget forventes vedtaget.

 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter

Nuværende bestyrelse har accepteret genvalg in absentia.

Formand: Peter (nr. 2), kasserer: Jon (nr. 4), sekretær: Ernst (nr. 26) og suppleant: Henrik (nr. 7).

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleanter

Revisor: Annette (nr. 7) og suppleant: Jens (nr.16) har accepteret genvalg in absentia.

 

8. Eventuelt

Der var ikke så meget snak i år.

 

Med ønske om en god sommer og et godt år i Bredekæret slutter sekretærens arbejde for i år.
Ernst

 


Indkomne forslag (ingen):

 


Resultatopgørelse for 2019/2020
  Faktisk
2019/2020
Faktisk pr.
medlem
Budget
2019/2020
Faktisk
2018/2019
Budget
2020/2021
           
Kontingenter 96.000 3.000 96.000 96.000 96.000
Renter (bank) og bonus (Tryg) 95 3 150 120 100
Ejendomsmæglere - eksp.gebyr 500 16 0 0 250
           
Indtægter i alt 96.595 3.019 96.150 96.120 96.350
           
Græsslåning 10.000 313 10.000 10.000 10.500
Drift af traktor 7.415 232 5.000 5.301 5.000
Vejvedligeholdelse 0 0 20.000 0 10.000
Snerydning 4.500 141 20.000 10.125 10.000
Fællesareal vedligeholdelse 92.436 2.889 30.000 8.370 50.000
Bortkørsel af affald 0 0 0 0 0
Forplejning, arbejdsdage 0 0 0 18 0
           
Vedligeholdelse i alt 114.351 3.573 85.000 33.814 85.500
           
Generalforsamling 20 1 100 41 100
Andet 0 0 0 0 0
           
Møder i alt 20 1 100 41 100
           
Kontorhold 344 11 0 361 0
Forsikring 5.367 168 5.500 5.179 5.500
Nets kontingentopkrævning 500   500 887 500
Bankgebyr + renteudgift 1.165 36 0 385 1.500
           
Kontorhold i alt 7.376 215 6.000 6.811 7.500
           
Omkostninger i alt 121.747 3.789 91.100 40.666 93.100
           
Arbejdsdage 0 0 0 3.000 0
           
Resultat i alt -25.153 -770 5.050 52.454 3.250

Balance 2019/2020
  29. februar
2020
Pr.
medlem
Budget
Ult 2019/20
28. februar
2019
Budget
Ult 2020/21
Aktiver          
Kasse 0 0 0 0 0
Bank - drift 25.905 810 74.294 65.493 13.796
Bank - vejfond 214.641 6.708 230.000 200.206 230.000
Tilgodehavende kontingent 0 0 0 0 0
Andre tilgodehavender 0 0 0 0 0
Aktiver i alt 240.546 7.517 304.294 265.699 243.796
           
Passiver          
Skyldige arbejdsdage 0 0 0 0 0
Forudbetalt kontingent 0 0 0   0
Passiver i alt 0 0 0 0 0
           
Egenkapital primo 265.699 8.303 299.244 213.244 240.546
Årets resultat -25.153 -786 5.050 52.454 3.250
Egenkapital ultimo 240.546 7.517 304.294 265.699 243.796
           
Balance 240.546 7.517 304.294 265.699 243.796