Hent som PDF

Grundejerforeningen Bredekæret

Generalforsamling 11. april 2018

Referat · Regnskab 2017/2018 · Budget 2018/2019

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
 7. Valg af revisor og revisorsuppleanter
 8. Eventuelt

 

Referat / Resumé

1. Valg af dirigent

Aftenens dirigent blev Ernst.

På mødet var der repræsentanter for følgende parceller:
2, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 26

 

2. Bestyrelsens beretning

Der er ikke sket det store i løbet af året - ikke en gang hullerne i vejen er blevet lappet på trods af opfordringer fra øvrige bestyrelsesmedlemmer. Formanden har nu fået briller, og vi håber det kan få ham til at fokusere på denne opgave i løbet af det kommende år.

To arbejdsdage har været afholdt - og tak til dem som bidrog på disse dage.

 

3. Aflæggelse af regnskab

Sneen kom lidt sent i forhold til vores budget - og dermed venter en omkostning til næste års regnskab for den sne som valgte at lande i marts.

Nu koster det penge at have en konto i banken og 5 kr. pr overførsel - jamen hvor er vi dog henne?!

Der er ikke i øvrigt de store afvigelser fra budget til regnskab for året der gik.

Regnskabet er revideret af revisor - uden bemærkninger.

Der blev spurgt til kriterier for snerydning for at sikre at vi hverken får ryddet for lidt eller for meget.
Samtidig vil vi forsøge at aftale den bedst mulige måde at sikre friholdelse for sne på vendepladserne.

Der var en enkelt kommentar om at vinden fra Nord nu er lidt drilsk - efter at hegn som tidligere har skærmet den nedlagte sandkasse, nu er væk.

Applaus for regnskabsaflæggelse - i øvrigt.

 

4. Indkomne forslag

 1. Fra bestyrelsen
  Generalforsamlingen godkender den fremlagte 'vedligeholdelsesmanual for randbeplantning' som grundlag for at bestyrelsen kan igangsætte indhentning af tilbud på opgaven og indgåelse af aftale om vedligeholdelsen.
  Beslutning:
  • Bestyrelsen har mandat til at udmønte forslag som beskrevet - 12 stemmer for og 2 undlod at stemme.
  • Forslag er hermed vedtaget.
  Kommentarer:
  • På sidste års generalforsamling blev bestyrelsen bedt om at indgå aftale om ekstern bistand til vedligeholdelse af randbeplantningen, da vi efter flere års forsøg ikke har haft held til at få indsatsen på arbejdsdagene til at give det ønskede resultat.
  • For at sikre at en ekstern leverandør kan varetage vedligeholdelsesarbejdet har vi som bestyrelse valgt at udarbejde en vedligeholdelsesmanual som tilgodeser de lovgivningsmæssige krav som lokalplanen foreskriver. Dermed er der ikke lagt op til imødekommelse af individuelle ønsker.
  • Der var flere spørgsmål til hvorvidt mandatet for en professionel vedligeholdelse af randbeplantningen kunne betyde en fuldstændig jævning af beplantningen, og om mulighed for at de enkelte parceller som grænser op til fælleshegn kunne have indflydelse på hvordan der skal trimmes.
  • Vedligeholdelsesmanualen er det udgangspunkt vi bruger til at beskrive arbejdet og dermed få en pris fra en leverandør. I dette materiale er der ikke lagt op til individuelle hensyn, idet lokalplanen ej heller giver denne mulighed.
  • Inden vi indgår aftalen, skal leverandør beskrive hvorledes han forventer at løse opgaven, og her må vi så vurdere hvem der har den bedste tilgang til opgaven - herunder mulighed for at tage visse hensyn - uden at kompromittere lokalplanen.
  • Husk at det ikke er bestyrelsen som har udarbejdet lokalplanen - den har været gældende lige siden udstykning blev etableret.
 2. Fra bestyrelsen
  Bestyrelsen foreslår, at der kun gennemføres én arbejdsdag i 2018 (foreslår 6. maj).
  Begrundelse: Forventet indgåelse af aftale med gartner om vedligeholdelse af randbeplantning (beslutning fra generalforsamling 2017) vil overflødiggøre en væsentlig del af de opgaver, som er blevet udført på arbejdsdage.
  Gartneraftale forventes først at få effektiv virkning senere på året - derfor forslag om arbejdsdag i 2018 i maj.
  Resultatet af fællesarealvedligeholdelse via gartneraftale drøftes på næste års generalforsamling, og forslag om helt at afskaffe arbejdsdage bør drøftes.
  Evt. nedsættelse af kontingent må også vurderes i den sammenhæng (besparelse på betaling for arbejdsdage).
  Beslutning:
  • Ingen er i mod dette forslag og det vedtages som foreslået.
 3. Fra bestyrelsen
  Bestyrelsen ønsker tilkendegivelse fra generalforsamlingen om interesse for opkrævning af kontingent via BetalingsService som alternativ til den nuværende manuelle opkrævning med tilhørende bankoverførsel.
  Beslutning:
  • Bestyrelsen undersøger dette.
  Kommentarer:
  • Det er snart den eneste som skal betales manuelt - overvejende en positiv stemning eller at det gør ingen forskel.
 4. Fra bestyrelsen
  Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til at undersøge muligheder for etablering af 'nabohjælp' fx via appen 'Nabohjælp'.
  Beslutning:
  • God ide, også gerne med skilt.
  • Bestyrelsen undersøger- og informerer nærmere.

 

5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent

Budget afspejler konsekvens af de globale klimaændringer, som betyder at vi har snerydning, som finder sted i marts (hvor regnskabet er afsluttet pr. 28. februar).

Ny post på 35.000,- kr. budgetteret til gartner - vi har pt. Ikke et bud på løsning af opgaven, men budget skal ikke overskrides - så opgaven tilpasse til budget for i år.

Ny post til Certifikat på hjemmeside er nødvendig for at sikre fortsat adgang til sitet via Google browser.

Budget for arbejdsdage er også sat ned som konsekvens af forventet ekstern hjælp til vedligehold af randbeplantning.

Bekæmpelse af muldvarpe budgetteret til kr. 3.500,- er en del af budgettet for fællesarealvedligeholdelsen.

Budget er godkendt enstemmigt.

 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter

Ikke at gøre noget - er også et valg!

"Pacifismen" i Bredekæret er på samme niveau som sidste år (og de 15 forudgående år - eller mere). Ingen synes at ville noget - før vi når til generalforsamlingen - her er der en god snak om hvad andre burde gøre, og så er der under dette punkt (valg til bestyrelse) igen en stor enighed om, at den nuværende bestyrelse formår at fastholde et lavt ambitionsniveau for aktivitet i Bredekæret - og det er noget alle kan li’.

Vi takker alle for genvalg - og tager gerne en sæson mere, men måske er det ved at være tid til at du overvejer om ikke din indre trang til at gøre noget, skal komme os alle til gode i Bredekæret. Så derfor vil vi opfordre til, at flere af jer vil overtage en eller flere poster i bestyrelsen ved næste generalforsamling.

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleanter

Annette og Jens fortsætter - hvilket er helt i tråd med sædvane. Og tak for det!

 

8. Eventuelt

Forslag til næste år - kan vi etablere en form for overvågning et sted i Bredekæret.

Forslag til næste år - kan vi vurdere om vejfonden er tilstrækkelig og om vi fortsat skal hensætte eller om vi skal stoppe hensættelse til dette.

Fortove og deres tilstand er grundejerens eget problem?

Sti mod øst er i dårlig forfatning - kan vi udbedre det - evt. sammen med revne-forsegling. Det bedste er at få den med i tilbud til den dag hvor asfalt på vejene skal renoveres.

Kan vi få lidt god snak med snerydder om hvor sne placeres på vendeområder.

 

Med ønske om et godt år i Bredekæret, slutter sekretærens arbejde for i år.
Kim

 


Indkomne forslag (ingen):

 


Resultatopgørelse for 2017/2018
  Faktisk
2017/2018
Faktisk pr.
medlem
Budget
2017/2018
Faktisk
2016/2017
Budget
2018/2019
Kontingenter 96.000 3.000 96.000 64.000 96.000
Renter (bank) og bonus (Tryg) 175 5 150 153 200
Ejendomsmæglere - eksp. af div. 250 8 0 0 0
           
Indtægter i alt 96.425 3.013 96.150 64.153 96.200
           
Græsslåning 10.000 313 10.000 10.000 10.000
Drift af traktor 1.924 60 3.000 2.644 3.000
Vejvedligeholdelse 0 0 20.000 0 10.000
Snerydning 2.625 82 15.000 8.188 20.000
Fællesareal vedligeholdelse 10.000 313 20.000 0 35.000
Bortkørsel af affald 0 0 0 0 0
Forplejning, arbejdsdage 94 3 100 64 100
           
Vedligeholdelse i alt 24.643 770 68.100 20.895 78.100
           
Generalforsamling 345 11 400 44 100
Sportsfest, Ågerup 0 0 0 0 0
Sommerfest, Bredekæret 0 0 0 0 0
Andet - beboermøde 0 0 0 0 0
           
Møder i alt 345 11 400 44 100
           
Kontorhold 0 0 0 0 1.500
Forsikring 5.003 156 5.000 4.888 5.500
Bankgebyr 135 4 0 1 0
           
Kontorhold i alt 5.138 161 5.000 4.889 7.000
           
Omkostninger i alt 30.126 941 73.500 25.829 85.200
           
Arbejdsdage 11.000 344 10.000 2.800 6.000
           
Resultat i alt 55.299 1.728 12.650 35.523 5.000

Balance 2017/2018
  28. februar
2018
Pr.
medlem
Budget
Ult 2017/18
28. februar
2017
Budget
Ult 2018/19
Aktiver          
Kasse 0 0 0 0 0
Bank - drift 43.563 1.361 16.595 18.432 19.244
Bank - vejfond 170.181 5.318 155.000 140.114 200.000
Tilgodehavende kontingent 0 0 0 0 0
Andre tilgodehavender 0 0 0 0 0
Aktiver i alt 213.744 6.679 171.595 158.545 219.244
           
Passiver          
Skyldige arbejdsdage 500 16 1.000 600 1.000
Forudbetalt kontingent 0 0 0 0 0
Passiver i alt 500 16 1.000 600 1.000
           
Egenkapital primo 157.945 4.936 157.945 122.422 213.244
Årets resultat 55.299 1.728 12.650 35.523 5.000
Egenkapital ultimo 213.244 6.664 170.595 157.945 218.244
           
Balance 213.744 6.680 171.595 158.545 219.244