Grundejerforeningen Bredekæret

Generalforsamling 13. april 2016

Referat · Regnskab 2015/2016 · Budget 2016/2017

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter
  7. Valg af revisor og revisorsuppleanter
  8. Eventuelt

 

Deltagere: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 22, 26, 34

Referent (i Kims fravær): Jon

 

Referat

1. Valg af dirigent

Aftenens dirigent blev Ernst.

 

2. Bestyrelsens beretning

Vinteren har været nogenlunde mild, men revner i revneforseglinger og enkelte nye revner kommer stadigvæk. Planer om udbedring i 2015 blev ikke gennemført, men det bliver nødvendigt at gøre det i 2016.

Beskæring/vedligeholdelse af fællesbeplantning blev gennemført via afholdelsen af 3 arbejdsdage.

Tilstoppet dræn på sports/legepladsen blev gennemspulet, så afvanding igen kan ske til åen.

Der er planlagt 2 arbejdsdage i 2016: 8. maj og 28. august.

 

3. Aflæggelse af regnskab

Foreløbigt regnskab har været offentliggjort på www.bredekaeret.dk. Revideret og godkendt version (identisk med den foreløbige) blev omdelt og gennemgået af kassereren.

Bemærkede at der er indkøbt ny traktor til kr. 25.000 og brugt lidt over kr. 10.000 til fællesareal-vedligeholdelse (spuling af dræn og leje af flis skærer).

Regnskabet blev godkendt.

 

4. Indkomne forslag

Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag.

 

5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent

Der foreslås uændret kontingent og budgettet udviser et estimeret overskud på kr. 7.000.

Budget og kontingent vedtaget som fremlagt - med applaus.

 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter

Den nuværende bestyrelse (Peter (nr. 2), Jon (nr. 4) og Kim (nr. 5)) blev genvalgt med applaus. Ernst (nr. 26) er valgt som suppleant.

Bredekæret har en hjemmeside www.bredekaeret.dk, som vedligeholdes af Ernst - så stor applaus til Ernst.

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleanter

Annette (nr.7) og Jens (nr. 11) genvalgt med applaus.

 

8. Eventuelt

Sti ved østlige del af Bredekæret er noget slidt og brønddæksler lidt høje og der er en del revner i vejene som vi skal se nærmere på.

Bestyrelsen retter henvendelse til DONG om opretning af skæv lysmast i indkørslen til Bredekæret.

Når kommunen grødeskærer i åen sviner de meget på Bredekæret og stien og efterlader ofte hjulspor i græsareal. Bestyrelsen skal rette henvendelse til kommunen og evt. vedlægge fotos af skader, hvis muligt.

Jesper (nr. 9) spurgte om budgettering og evt. planer vedr. langsigtet vedligeholdelse af vore veje i relation til nuværende kontingent. Vores vejfond har pt kr. 125.000 stående med en årlig tilvækst på ca. kr. 10-15.000. Sidste gang vi fik nyt asfalt-slidlag lagt på kostede det kr. 288.000. Det var i 2008. Hvis vi ellers vedligeholder med revneforsegling forventes det, at ny asfalt nok skal på omkring 2025. Dvs. at vi om 10 år burde kunne have ca. kr. 250.000 kr. Bestyrelsen må løbende overveje situationen og om nødvendigt være klar til forslag om kontingentforhøjelse, så det ikke bliver nødvendigt at skulle låne en større sum. Revneforseglingen forventes at kunne gennemføres med nuværende kontingent.

Facebook: Det blev foreslået, at der blev oprettet en Bredekæret-facebookgruppe til info om f.eks. køb/salg, nabohjælp mm. Det blev nævnt, at der findes noget tilsvarende i Ågerup som en del af nabohjælp til forebyggelse af indbrud.
Der er allerede sat gang i at oprette en Facebook profil/gruppe for Grundejerforeningen Bredekæret. Følg med på hjemmesiden, hvor der vil komme et link, så snart vi er klar på Facebook.

 

Jon

 


Inkomne forslag (0 stk.):

Der var ikke fremsendt forslag til bestyrelsen.


Resultatopgørelse for 2015/2016
  Faktisk
2015/2016
Faktisk pr.
medlem
Budget
2015/2016
Faktisk
2014/2015
Budget
2016/2017
Kontingenter 64.000 2.000 64.000 64.000 64.000
Renter 75 2 100 145 100
Ejendomsmæglere - eksp. af div. 0 0 0 0 0


Indtægter i alt 64.075 2.002 64.100 64.145 64.100


Græsslåning 9.500 297 9.500 9.500 10.000
Drift af traktor *) 26.550 830 25.500 726 2.500
Vejvedligeholdelse 0 0 9.000 0 15.000
Snerydning 8.500 266 15.000 8.500 15.000
Fællesareal vedligeholdelse **) 10.778 337 4.000 7.063 5.000
Bortkørsel af affald 0 0 0 0 0
Forplejning, arbejdsdage 144 5 950 160 500


Vedligeholdelse i alt 55.472 1.734 63.950 25.949 48.000


Generalforsamling 46 1 150 107 100
Sportsfest, Ågerup 0 0 0 0 0
Sommerfest, Bredekæret 0 0 0 0 0
Andet - beboermøde 0 0 0 0 0


Møder i alt 46 1 150 107 100


Kontorhold 0 0 0 0 0
Forsikring 4.810 150 5.000 4.764 5.000
Bankgebyr 0 0 0 0 0


Kontorhold i alt 4.810 150 5.000 4.764 5.000


Omkostninger i alt 60.328 1.885 69.100 30.820 53.100


Arbejdsdage 4.200 131 5.000 3.600 4.000


Resultat i alt -453 -14 -10.000 29.726 7.000


*) Køb af ny traktor: kr. 25.000 + benzin kr. 1.550
**) Spuling af dræn på legeplads kr. 9.528 + Leje af flishugger kr. 1.250

Balance 2015/2016
  29. februar
2016
Pr.
medlem
Budget
Ult 2015/16
28. februar
2015
Budget
Ult 2016/17
Aktiver          
Kasse 0 0 0 0 0
Bank - drift 7.965 249 8.476 28.476 5.022
Bank - vejfond 115.057 3.596 105.000 95.000 125.000
Tilgodehavende kontingent 0 0 0 0 0
Andre tilgodehavender 0 0 0 0 0
Aktiver i alt 123.022 3.844 113.476 123.476 130.022
           
Passiver          
Skyldige arbejdsdage 600 19 600 600 600
Forudbetalt kontingent 0 0 0 0 0
Passiver i alt 600 19 600 600 600


Egenkapital primo 122.875 3.840 122.876 93.150 122.422
Årets resultat -453 -14 -10.000 29.725 7.000
Egenkapital ultimo 122.422 3.826 112.876 122.875 129.422


Balance 123.022 3.844 113.476 123.476 130.022