Grundejerforeningen Bredekæret

Generalforsamling 15. april 2015

Referat · Regnskab 2014/2015 · Budget 2015/2016

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter
  7. Valg af revisor og revisorsuppleanter
  8. Eventuelt

 

Referat/resumé af GF

1. Valg af dirigent

Aftenens dirigent blev Ernst.

 

På mødet var der repræsentanter for følgende parceller: 2, 4, 5, 7, 13, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30

 

2. Bestyrelsens beretning

Det har igen været et begivenhedsrigt år med arbejdsdage og snerydning - men i denne sæson har der ikke været særlig meget sne - og det er vi glade for.

Revner i vejene kommer stadigvæk, men knap så meget som tidligere år. Så indtil videre er alt efter planen - altså at nuværende belægning ser ud til at holde i ca. 15 år.

Beskæring af fællesbeplantning (som varslet i sidste års referat fra generalforsamlingen), hvor vi er gået til vaflerne. Fat mod det gror desværre op igen. Med 3 arbejdsdage i år kan vi måske holde det i ave - men det afhænger jo af, at vi er nok der kan og vil deltage på vores arbejdsdage.

De planlagte arbejdsdage i 2015 er: 19/4, 10/5, 30/8.

Der holder en Nissan på parkeringspladsen som viser sig at tilhøre nr. 21, men da den ikke har lovpligtig ansvarsforsikring, må den ikke holde på offentlig vej, hvilket betyder at den må flyttes snarest. Bestyrelsen kontakter politiet for at aftale nærmere om flytning, hvis bilen stadig holder på parkeringspladsen ved udgangen af april.

Fortove skal holdes af beboer, men vi forsøger at gøre en indsats ved de forskellige arbejdsdage.

 

3. Aflæggelse af regnskab

Regnskabet blev delt rundt på mødet og gennemgået af kasserer.

Også i år nåede vi at få alle indbetalinger på plads inden Generalforsamlingen.

I år var der ikke så meget snerydning (og ingen regninger som skal med i næste år).

Enkelte medlemmer har tilgodehavender fra arbejdsdage.

Regnskabet blev godkendt med applaus!

 

4. Indkomne forslag

Bestyrelsen har foreslået 3 arbejdsdage i år - hvilket blev vedtaget (med applaus).

 

5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent

Budget er nogenlunde en fremskrivning af årets drift (og det er sædvanligvis et godt bud). Dog med 3 arbejdsdage i 2015.

For at kunne varetage græsslåning har vi købt en traktor til 25.000 da, vi ikke synes det giver mening fortsat at reparere på en 11 år gammel traktor. Vi mener i øvrigt det er et godt køb da vejledende pris er 32.000.

Der foreslås uændret kontingent og budget som omdelt - altså en mindre underskud på ca. 10.000 kr. hvilket vi har finansiering til via mindre beløb til vejfond.

Budget og kontingent vedtaget som fremlagt - og det med applaus.

 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter

Den nuværende bestyrelse blev genvalgt (med applaus). Vi fornemmer at ”det grå guld” har slidt sig solidt fast i grundejerforeningens eftertragtede pladser i bestyrelsen. Men vi er helt åbne for at give plads til nye kræfter - det må i givet fald vente til næste år, men kom glad!

Vidste du at Bredekæret har en hjemmeside - med meget god information? Den vedligeholdes af Ernst - så stor applaus til Ernst. Du kan finde siden her www.bredekaeret.dk

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleanter

Annette og Jens fortsætter - hvilket er helt i tråd med sædvane. Og tak for det! - og med applaus.

 

8. Eventuelt

Sti ved østlige del af Bredekæret er noget slidt og brønddæksler lidt høje og der er en del revner i vejene som vi skal se nærmere på.

Kan vi nøjes med at have referater og indkaldelser på hjemmesiden? Så sparer vi papir og rundsending. Os der var tilstede synes det er forsøget værd.

Vi vil også gerne sende mail til dig, men det kræver at vi har en korrekt og aktuel mailadresse. En mulighed kunne være at din mailadresse kan kobles til husnummer som eksempelvis ”Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.” og oplyse hvilken mailboks der skal kobles til denne ”Bredekæradresse”. Skriv til Ernst Mikkelsen (hans kontaktdata er på hjemmesiden) og oplys hvordan du ønsker at få information.

Kommunen har flyttet byzoneskilte så det er tilladt at køre mere end 50km/t i Store Valby i håb om at dette skulle få hastigheden til at falde! - resultatet af en efterfølgende måling viste (stik mod kommunens forventning) at hastigheden steg. Tjaeh, hvad mon det næste bliver?

Du må højest køre 50 km/t i Bredekæret (bortset fra hen over bump, her er det også svært at gemme en fotovogn). Der er ønsker om at vi tager en smule mere hensyn og holder hastigheden lavere - der er nu ved at komme flere små børn i Bredekæret - og det skal hurtigtkørende biler jo ikke spolere.

Skulle du have glemt denne lille del af færdselsloven, så er der hermed lidt service:

Kapitel 2

Regler for al færdsel

Grundregler m.v.

§ 3. Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at færdslen ikke unødigt hindres eller forstyrres. Der skal også vises hensyn over for dem, der bor eller opholder sig ved vejen.

Stk. 2. Særligt hensyn skal vises over for børn, skolepatruljer, ældre mennesker samt personer, der ifølge særligt af justitsministeren fastsat kendetegn eller i øvrigt, efter hvad der fremgår af omstændighederne, lider af svækket syn eller hørelse eller anden legemlig mangel eller sygdom, som er til ulempe for dem i færdslen.

Stk. 3. Det påhviler politi og vejmyndigheder efter samråd med skolerne at træffe foranstaltninger til at beskytte børnene mod farerne fra den kørende færdsel på deres vej til og fra skolen.

Med ønske om et godt år i Bredekæret, slutter sekretærens arbejde for i år.

Kim

 


Inkomne forslag (0 stk.):

Der var ikke fremsendt forslag til bestyrelsen.


Resultatopgørelse for 2013/2014
  Faktisk
2014/2015
Faktisk pr.
medlem
Budget
2014/2015
Faktisk
2013/2014
Budget
2015/2016
Kontingenter 64.000 2.000 64.000 64.000 64.000
Renter 145 5 100 93 100
Ejendomsmæglere - eksp. af div. 0 0 0 250 0
           
Indtægter i alt 64.145 2.005 64.100 64.343 64.100
           
Græsslåning 9.500 297 9.500 9.500 9.500
Drift af traktor 726 23 5.000 1.634 25.500
Vejvedligeholdelse 0 0 10.000 0 9.000
Snerydning 8.500 266 18.000 13.500 15.000
Fællesareal vedligeholdelse 7.063 221 4.000 0 4.000
Bortkørsel af affald 0 0 0 0 0
Forplejning, arbejdsdage 160 5 1.500 643 950
           
Vedligeholdelse i alt 25.949 811 48.000 25.278 63.950
           
Generalforsamling 107 3 150 138 150
Sportsfest, Ågerup 0 0 0 0 0
Sommerfest, Bredekæret 0 0 0 0 0
Andet - beboermøde 0 0 0 0 0
           
Møder i alt 107 3 150 138 150
           
Kontorhold 0 0 0 260 0
Forsikring 4.764 149 5.000 4.733 5.000
Bankgebyr 0 0 0 0 0
           
Kontorhold i alt 4.764 149 5.000 4.993 5.000
           
Omkostninger i alt 30.820 963 53.150 30.408 69.100
           
Arbejdsdage 3.600 113 4.000 3.000 5.000
           
Resultat i alt 29.726 929 6.950 30.935 -10.000

Balance 2014/2015
  28. februar
2015
Pr.
medlem
Budget
Ult 2014/15
28. februar
2014
Budget
Ult 2015/16
Aktiver          
           
Kasse 0 0 0 0 0
Bank - drift 28.476 890 10.700 19.894 8.476
Bank - vejfond 95.000 2.969 90.000 75.056 105.000
Tilgodehavende kontingent 0 0 0 0 0
Andre tilgodehavender 0 0 0 0 0
Aktiver i alt 123.476 3.859 100.700 94.950 113.476
           
Passiver          
           
Skyldige arbejdsdage 600 19 600 800 600
Forudbetalt kontingent 0 0 0 1.000 0
Passiver i alt 600 19 600 1.800 600
           
Egenkapital primo 93.150 2.911 93.150 62.215 122.876
Årets resultat 29.726 929 6.950 30.935 -10.000
Egenkapital ultimo 122.876 3.840 100.100 93.150 112.876
           
Balance 123.476 3.859 100.700 94.950 113.476