Grundejerforeningen Bredekæret

Referat af Generalforsamling 9. april 2014

Regnskab 2013/2014
Budget 2014/2015

 

Generalforsamling 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret
onsdag den 9. april kl. 19.00 i Biblioteket, Ågerup.

 

Fremmødte: nr. 2, 4, 5, 6, 9, 16, 28, 30   Referent: Kim

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter
  7. Valg af revisor og revisorsuppleanter
  8. Eventuelt

 

1. Valg af dirigent

Aftenens dirigent blev overflødig da fremmøde var ganske beskedent, men kvalitativt – helt i top.

 

2. Bestyrelsens beretning

Det har igen været et begivenhedsrigt år med arbejdsdage og snerydning - men i denne sæson har der ikke været særlig meget sne - og det er vi glade for.

Revner i vejene kommer stadigvæk, men knap så meget som tidligere år. Så indtil videre er alt efter planen – altså at nuværende belægning ser ud til at holde i ca. 15 år.

 

3. Aflæggelse af regnskab

Omdelt til alle og gennemgået af kasserer.

Også i år nåede vi at få alle kontingentindbetalinger på plads inden Generalforsamlingen.

I år var der ikke så meget snerydning (en regning for snerydning februar 2013 er med i regnskabet - men ingen regninger fra denne vinter, som skal med i næste regnskab).

Forsikringsposten er som forventet lidt større, da vi har tegnet ny forsikring for at være dækket som det er lovpligtigt.

Enkelte medlemmer har tilgodehavender fra arbejdsdage – og vi har fået en indbetaling forud (god måde at råd bod på sene betalinger).

Regnskabet blev godkendt med applaus!

 

4. Indkomne forslag

Ingen forslag er modtaget.

 

5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent

Budget er nogenlunde en fremskrivning af årets drift (og det er sædvanligvis et godt bud).

Vi planlægger at spare 15.000 kr. op til vejfond hvert år.

Der foreslås uændret kontingent og budget som omdelt.

Budget og kontingent vedtaget som fremlagt.

 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter

Den nuværende bestyrelse blev genvalgt, da der ikke var andre, som magtede opgaven. Der var stor angst for nedslidning i jobbet.

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleanter

Annette og Jens fortsætter – hvilket er helt i tråd med sædvane. Og tak for det!

 

8. Eventuelt

Fortove og veje er snavsede – og det må vi nok gøre noget ved på kommende arbejdsdage.

Under dette – uforpligtende punkt – er der altid en god snak og et godt forslag kom på bordet; ”kom som du er” grill fester kunne være en god mulighed for at mødes lidt på kryds og tværs af liguster-hækken. Vi har jo ikke været gode til at holde store sommerfester, så derfor kunne dette være en mulighed.

Vi drøftede muligheden for at se på en mere gennemgribende indsats for vedligehold af randbe-plantning – og dermed også indarbejde det i budget. Bestyrelsen vil gerne modtage gode ideer og kontakter, som kan være gode partnere til at gennemføre et større projekt med randbeplantningen. Vi må erkende, at vi ikke kan magte opgaven på arbejdsdagene.

Der er stærke ønsker om at få ryddet fortovet i vintertide – det er sjusk og ikke særligt betænksomt at undlade sneskrabning.

Og hermed sluttede så sekretærens arbejde for i år.

Kim

 

Vi har fastsat dette års arbejdsdage således:

Søndag 11/5

Søndag 31/8


Inkomne forslag (0 stk.):

Der var ikke fremsendt forslag til bestyrelsen.


Resultatopgørelse for 2013/2014
  Faktisk
2013/2014
Faktisk pr.
medlem
Budget
2013/2014
Faktisk
2012/2013
Budget
2014/2015
Kontingenter 64.000 2.000 64.000 64.000 64.000
Renter 93 3 50 49 100
Ejendomsmæglere - eksp. af div. 250 8 0 250 0
           
Indtægter i alt 64.343 2.011 64.050 64.299 64.100
           
Græsslåning 9.500 297 9.500 9.000 9.500
Drift af traktor 1.634 51 7.000 738 5.000
Vejvedligeholdelse 0 0 5.000 0 10.000
Snerydning 13.500 422 19.000 17.000 18.000
Fællesareal vedligeholdelse 0 0 4.000 2.948 4.000
Bortkørsel af affald 0 0 0 0 0
Forplejning, arbejdsdage 643 20 1.500 1.035 1.500
           
Vedligeholdelse i alt 25.278 790 46.000 37.920 48.000
           
Generalforsamling 138 4 100 72 150
Sportsfest, Ågerup 0 0 200 0 0
Sommerfest, Bredekæret 0 0 0 0 0
Andet - beboermøde 0 0 0 0 0
           
Møder i alt 138 4 300 72 150
           
Kontorhold, revisorgave 260 8 0 0 0
Forsikring 4.733 148 4.500 3.612 5.000
Bankgebyr 0 0 0 0 0
           
Kontorhold i alt 4.993 156 4.500 3.612 5.000
           
Omkostninger i alt 30.408 950 50.800 41.604 53.150
           
Arbejdsdage 3.000 94 4.000 3.000 4.000
           
Resultat i alt 30.935 967 9.250 19.695 6.950

Balance 2013/2014
  28. februar
2014
Pr.
medlem
Budget
Ult 2013/14
28. februar
2013
Budget
Ult 2014/15
Aktiver          
           
Kasse 0 0 0 0 0
Bank - drift 19.894 622 17.065 17.408 10.700
Bank - vejfond 75.056 2.345 55.000 45.007 90.000
Tilgodehavende kontingent 0 0 0 0 0
Andre tilgodehavender 0 0 0 0 0
Aktiver i alt 94.950 2.967 72.065 62.415 100.700
           
Passiver          
           
Skyldige arbejdsdage 800 25 600 200 600
Forudbetalt kontingent 1.000 31 0 0 0
Passiver i alt 1.800 56 600 200 600
           
Egenkapital primo 62.215 1.944 62.215 42.520 93.150
Årets resultat 30.935 967 9.250 19.695 6.950
Egenkapital ultimo 93.150 2.911 71.465 62.215 100.100
           
Balance 94.950 2.967 72.065 62.415 100.700