Grundejerforeningen Bredekæret

Referat af Generalforsamling 10. april 2013

Regnskab 2012/2013
Budget 2013/2014

 

Generalforsamling 2013

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret
onsdag den 10. april kl. 19.00 i Biblioteket, Ågerup.

 

Fremmødte: nr. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 21, 22, 26, 28, 30   - Referent: Kim

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
 7. Valg af revisor og revisorsuppleanter
 8. Eventuelt

 

1. Valg af dirigent

Aftenens dirigent blev Ernst, som sikrede at alle formalia blev overholdt gennem hele mødet - der var endda perioder med god ro og orden. Tak til Ernst

 

2. Bestyrelsens beretning

Det har igen været et begivenhedsrigt år med arbejdsdage, snerydning - og så har vi nu haft et helt år med Stofa. Det har vist fungeret helt fint.

De, som har benyttet sig af muligheden for at få refunderet uretmæssigt opkrævet ejendomsskat af grundværdien via Rafn og Søn, kan se frem til en snarlig afgørelse, idet vi nu afventer endelig vurdering fra Skat og Kommune. Afgørelsen vil snart være klar - et sted mellem 6 mdr. og 3 år!

Revner i vejene kommer stadigvæk, men knap så meget som tidligere år. Så indtil videre er alt efter planen - altså at nuværende belægning ser ud til at holde i ca. 15 år.

Der er flere træer, som er blevet fældet ved indkørsel til Bredekæret og andet nede på den midterste vej. Det er sket meget tæt på Nytårsaften - og vi betragter det som hærværk og ikke nytårsløjer.

Mosegrisene har vi ikke haft succes med at skræmme væk - de er stadig en plage i fællesarealet.

De høje træer i den Sydvestlige del af Bredekæret (i svinget mellem nr. 24 og 26) må vi gerne fælde - der er 2-4 store træer, som gerne måtte falde. De er dog så store og tæt på bebyggelse, at vi vil anbefale at bruge professionel hjælp, hvilket er estimeret til at koste 10-15.000 kr. Det er ikke en del af budgetforslag for kommende år.

Beretningen vedtaget.

 

3. Aflæggelse af regnskab (1. marts 2012- 28. februar 2013)

Omdelt til alle på generalforsamlingen og gennemgået af kasserer.

Også i år nåede vi at få alle indbetalinger på plads inden Generalforsamlingen.

I år var traktoren billig i drift (men den blev også godt serviceret i forrige sæson).

Vejvedligeholdelse har ikke været så stor i år, men der har været en del snerydning - og vi må forvente at der i næste års regnskab vil være udgifter for dette år. Der kom lidt sne i marts - så her kommer en regning til næste års regnskab.

Vi har haft en engangsudgift til at blive tilsluttet antenneanlæg i Ågerup (mindre end forventet).

Forsikringer er blevet gennemgået (vi har indhentet kontroltilbud fra flere forsikringsselskaber for at sikre os rigtig pris):

 • Erhvervsansvarsforsikring – ulykker veje og fælles areal
 • Brand og tyveri ved skur på parkeringsplads
 • Arbejdsmaskineforsikring - skader som forvoldes med traktor
 • Arbejdsskadeforsikring (lovpligtig) for de personer som måtte komme til skade ved brug af traktor.
  Denne forsikring har vi ikke i dag, men tegner en sådan, da den er lovpligtig, når foreningen anvender (lønnet eller ulønnet) arbejdskraft til bl.a. græsslåning.

Regnskabet blev godkendt med applaus!

 

4. Indkomne forslag

Forslag om etablering af legeplads for et budget på 50.000 (se nedenfor) blev drøftet. Argumenter imod at etablere en egentlig legeplads var bl.a. skærpede lovkrav med tilsynspligt for offentligt tilgængelige legepladser og dermed høje udgifter til etablering og vedligeholdelse.

Erfaringer med begrænset benyttelse og meget vedligeholdelse af tidligere legeplads indgik også i diskussionen om forslaget. Argumenter for en legeplads var bl.a. et ønske om bedre udnyttelse fællesarealerne, og at området derved kunne blive mere attraktivt for Bredekærets børnefamilier og fremtidige nye beboere.

Afstemning om forslaget: 7 imod og 1 for (6 stemte ikke) - forslaget blev ikke vedtaget.

Den grundlæggende ide om at arbejde på at få et mere inspirerende fællesareal var der dog stor tilslutning til at drøfte - under punktet "eventuelt".

 

5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent

Der foreslås uændret kontingent og budget som omdelt.

Budget og kontingent vedtaget som fremlagt.

 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter

Den nuværende bestyrelse og suppleant (Ernst, 26) blev genvalgt da der ikke var andre, som magtede opgaven. Der var stor angst for nedslidning i jobbet.

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleanter

Annette (7) og Jens (16) fortsætter - hvilket er helt i tråd med sædvane. Og tak for det!

Anette har i år rundet 25 år - som Grundejerforeningens revisor. Tillykke og mange tak for indsatsen - vi glæder os til samarbejdet i de næste 25 år.

 

8. Eventuelt

Fortove og veje er snavsede - og det må vi nok gøre noget ved på kommende arbejdsdage.

Samtidig kan vi da opfordre til, at de parceller, som har fortov, gør sig ekstra umage med at få ryddet sne i vintersæsonen. Det gør jo heller ikke noget om affald og ukrudt bliver reduceret i den øvrige del af sæsonen.

Der blev udvekslet et par synspunkter om det fornuftige i selv at købe en traktor med en ordentlig kost og andet materiale, når nu vores havetraktor "går på pension".

Vi havde også en god runde om skraldespande med revner i. Hvis de bliver for utætte, så er anbefalingen at købe en ny (for egen regning).
Læs mere på www.roskilde.dk/webtop/site.aspx?p=6332

Det blev præciseret at cykelsti for enden af Bredekæret er vores og ikke kommunens.

Som følge af det stillede forslag om etablering af legeplads blev der drøftet mulige og umulige ideer om fællesarealet. Den generelle holdning var, at vores fælles områder godt kunne blive mere attraktive.

Derfor etablerede vi en arbejdsgruppe, som har til opgave at præsentere nogle gode forslag til udnyttelse af fællesarealet. Det forventes at arbejdsgruppen kan fremlægge én eller flere planer for hele fællesarealet - inklusiv budget og finansieringsforslag.

De forslag skal herefter til Grundejerforeningens beslutning - enten ved ordinær generalfor-samling eller ved indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling.

Vi glæder os til at se forslag, som kan være til glæde for alle i Bredekæret. Legeplads er nok ikke det helt rigtige begreb for det, vi efterlyser, men snarere noget med "rekreativt fællesområde med gode aktivitets-muligheder".

Arbejdsgruppe: Björn (13) og Jesper (9) er tovholdere på opgaven, og alle interesserede kan deltage ved at henvende sig til Björn, Jesper eller Bestyrelsen.

 

Og hermed sluttede så sekretærens arbejde for i år.

Referent: Kim Brejndal

Godkendt af Bestyrelsen, St. Valby den 14. april 2013.

NB! Arbejdsdage i Bredekæret i 2013 er planlagt til søndag den 12. maj og søndag 1. september.

Bilag: Godkendt regnskab og budget

 


 

Indkomne forslag (1 stk.):

Min hustru, vores to døtre (siden er det blevet til tre døtre) og jeg selv, flyttede i efteråret ind på Bredekæret 13.

Vi kan forstå, at der tidligere har ligget en legeplads hvor der i dag står et enligt gyngestativ.

Vi vil gerne stille forslag om, at der genetableres et mødested for børn (og gæstende børnebørn) i foreningen. Både til glæde for børnene og dem der måtte gå i salgstanker.

Det enlige gyngestativ var ikke ligefrem noget der bidrog positivt i vores beslutning om at købe Bredekæret 13 :-)

Vores forslag lyder derfor, at;

Bredekæret G/F afsætter 50.000 kr. til etablering af ny legeplads på foreningens areal. Der søges samtidigt medfinansiering til projektet hos Realdania og Lokale og Anlægsfonden.

Der er desuden mange muligheder for forbedringer på foreningens grønne arealer, der i dag ikke er meget andet end egnet til hundeluftning - ikke kun for os med børn. Derfor kunne man også, hen af vejen overveje at etablere borde, bænke, grill petanque m.m.

De bedste hilsner

Atla, Veiga, Yrsa, Camilla og Björn
Bredekæret 13

 


 

Resultatopgørelse for 2012/2013
  Faktisk
2012/2013
Faktisk pr.
medlem
Budget
2012/2013
Faktisk
2011/2012
Budget
2013/2014
           
Kontingenter 64.000 2.000 64.000 64.000 64.000
Renter 49 2 50 61 50
Ejendomsmæglere - eksp. af div. 250 8 0 250 0
           
Indtægter i alt 64.299 2.009 64.050 64.311 64.050
           
Græsslåning 9.000 281 9.000 9.000 9.500
Drift af traktor 738 23 7.000 10.206 7.000
Vejvedligeholdelse 0 0 7.000 12.350 5.000
Snerydning 17.000 531 15.000 0 19.000
Fællesareal vedligeholdelse 2.948 92 5.000 100 4.000
Bortkørsel af affald 0 0 0 0 0
Forplejning, arbejdsdage 1.035 32 2.000 976 1.500
Kabel-TV, linieforstærker 7.200 225 10.000 0 0
           
Vedligeholdelse i alt 37.920 1.185 55.000 32.632 46.000
           
Generalforsamling 72 2 100 89 100
Sportsfest, Ågerup 0 0 200 122 200
Sommerfest, Bredekæret 0 0 0 0 0
Andet - beboermøde 0 0 0 92 0
           
Møder i alt 72 2 300 303 300
           
Kontorhold 0 0 500 451 0
Forsikring 3.612 113 4.000 3.500 4.500
Bankgebyr 0 0 0 0 0
           
Kontorhold i alt 3.612 113 4.500 3.951 4.500
           
Omkostninger i alt 41.604 1.300 59.800 36.886 50.800
           
Arbejdsdage 3.000 94 4.000 2.000 4.000
           
Resultat i alt 19.695 615 250 25.425 9.250

 


 

Balance for 2012/2013
Aktiver          
  28. februar
2013
Pr.
medlem
Budget
Ult 2012/13
29. februar
2012
Budget
Ult 2013/14
Kasse 0 0 0 0 0
Bank - drift 17.408 544 3.770 13.113 17.065
Bank - vejfond 45.007 1.406 40.000 30.007 55.000
Tilgodehavende kontingent 0 0 0 0 0
Andre tilgodehavender 0 0 0 0 0
Aktiver i alt 62.415 1.950 43.770 43.120 72.065
           
           
Passiver          
           
Skyldige arbejdsdage 200 6 1.000 600 600
Forudbetalt kontingent 0 0 0 0 0
Passiver i alt 200 6 1.000 600 600
           
Egenkapital primo 42.520 1.329 42.520 17.095 62.215
Årets resultat 19.695 615 250 25.425 9.250
Egenkapital ultimo 62.215 1.944 42.770 42.520 71.465
           
Balance 62.415 1.950 43.770 43.120 72.065