Grundejerforeningen Bredekæret

 

Referat af Generalforsamling 18. april 2012

 

Regnskab 2011/2012

 

Budget 2012/2013

 


Generalforsamling 2012

 

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret onsdag den 18. april

 

kl. 19.00 i Biblioteket, Ågerup.

 

Fremmødte: nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 26, 28    - Referent: Kim

 

Dagsorden:
    1.
Valg af dirigent.
    2.
Bestyrelsens beretning
    3.
Aflæggelse af regnskab
    4.
Indkomne forslag
    5.
Budget, herunder fastsættelse af kontingent
    6.
Valg af bestyrelse og suppleanter
    7.
Valg af revisor og revisorsuppleanter
    8.
Eventuelt

 

 

   

   

  1. Valg af dirigent

    

   Aftenens dirigent blev Ernst, som sikrede at alle formalia blev overholdt gennem hele mødet – der var endda perioder med god ro og orden.

    

   2. Bestyrelsens beretning

     

    Formanden har lovet milde vintre – og det løfte blev indfriet i år. Ingen udgift til snerydning - (regning kom først efter regnskab var afsluttet :-)
    Revneforsegling af vejene var lidt mere omfattende, end vi havde forventet, men vi er fortsat af den overbevisning, at det er værd at vedligeholde, så vi kan udskyde de større asfaltarbejder.
    Én arbejdsdag har været gennemført – den anden blev droppet pga. dårligt vejr og for ringe fremmøde.
    Vi har afsluttet flere års drøftelse af muligheder med antenne anlæg og tilhørende signaler. Resultatet er, at signalfordelingsanlægget i Bredekæret nu tilhører Stofa, som fremover driver og vedligeholder anlægget.
    For at sikre signal frem til Bredekæret har vi planlagt en nødvendig omkostning på ca. 10.000 til en linieforstærker. Jf. lokalplanen har vi pligt til at sikre signal til det fælles anlæg, men omkostningen er en engangsomkostning, da Stofa fremover har påtaget sig forsyningsopgaven.

    Vi har fået en aftale med Rafn & Søn om tilbagesøgning af byggemodningsmidler til de parceller, som ønskede at deltage. Ca. 85% deltager, og vi venter spændt på resultatet.
    Der er planlagt 2 arbejdsdage i dette år, hvoraf den første er allerede den 29. april kl. 10.00. Vi starter tidligt i år, idet vi gerne vil have bugt med dele af randbeplantningen. Det er derfor planen, at vi på den østligste sti (den ved åen) fjerner den yderste række buske, således at lygtepælene kommer fri af buske og små træer.

    Beretningen vedtaget.

     

    3. Aflæggelse af regnskab

      

     Omdelt til alle og gennemgang af kasserer.
     Omkostninger til snerydning er først med i det nye regnskabsår (ca. 3000 kr.).
     Også i år nåede vi at få alle kontingent indbetalinger på plads inden lukning af regnskabet, men det var kun takket være en ihærdig indsats fra kassereren. Sjovt nok er der altid to grundejere (og så de samme), som ikke kan finde ud af at betale til tiden – og skal rykkes flere gange. Det er sgu’ SLAPT.
     Vi har haft en lidt dyr reparation af traktor, til gengæld har der stort set ikke været omkostninger siden 2004, hvor vi købte den. Men vi skal naturligvis overveje, hvornår det er tid til udskiftning frem for reparation.
     Regnskabet blev godkendt med applaus!

      

     4. Indkomne forslag

       

      Forslag fra bestyrelsen:
      Et vandløbslav for alle grundejere langs Roskilde Kommunes vandløb er under etablering. Formålet er bl.a. at sikre grundejernes interesser overfor Kommunen i spørgsmål om vand-stand, forurening, vedligeholdelse o.lign.
      Generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at tegne medlemskab efter udsendelse af det kommende vandløbslav's vedtægter og information om aktiviteter og kontingent i høring hos alle Grundejerforeningens medlemmer, og en sådan høring viser en positiv indstilling til medlemskabet.

      Forslag blev vedtaget med store klapsalver. Det er interessant, at vi i den grad er med på ”vandlavs-bølgen” og at så mange af foreningens medlemmer har indsigt og viden om vandlav. Det tegner godt for vores nærmiljø!
       

      5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent

        

       Der foreslås uændret kontingent og budget som omdelt.
       Budget og kontingent vedtaget som fremlagt. Dog med en god drøftelse af omkostning til antenneforstærker, budgetteret vedligehold af traktor og endelig om det er muligt at afholde arbejdsdage uden at bruge penge til bortskaffelse af affald.

        

       6. Valg af bestyrelse og suppleanter


        Den nuværende bestyrelse og suppleant (Ernst, 26) blev genvalgt da der ikke var andre, som magtede opgaven. Der var stor angst for nedslidning i jobbet.

         

        7. Valg af revisor og revisorsuppleanter

          

         Annette og Jens fortsætter – hvilket er helt i tråd med sædvane. Og tak for det!
         Gad vide om Dronningens fortjenstmedalje også kan gå til ihærdige og vedholdne personer I grundejerforeninger (I så fald er Annette en oplagt kandidat).

          

         8. Eventuelt

           

          • Er vores forsikring som den skal være – vi vil ”tryg-prøve” den, for at se om dækning og pris er fornuftig.
          • Der skal nok tages et ”kig” på overfladedræn på legeplads. Der synes at være for meget vand på græsset.
          • Kan vi komme mosegrise/muldvarper til livs på fællesareal – de ødelægger vores plæneklipper (og truer med at invadere Henriks have – han har anlagt hængekøje, da drømmeseng ikke kan stå plant på jorden mere).
          • Kontakt til kommunen for at få den entrepenør, som renser åen op, til at lade være med at rense sine maskiner på vores veje.
          • Og så kom vi da heldigvis også til at tale lidt om de kanaler, som vi godt kunne ønske os fra Stofa. Det der med antennesnak – det stopper aldrig – selvom vi er blevet ”stofavælgere”.

           

          Formanden takkede for en god generalforsamling og også en tak til dirigenten (Ernst).

           

          Referent: Kim Brejndal

           

          Godkendt af Bestyrelsen, St. Valby den 22. april 2012.

           

          Bilag: godkendt regnskab og budget


           

          Resultatopgørelse for 2011/2012

           

           

          Faktisk

          Faktisk pr.

          Budget

          Faktisk

          Budget

           

          2011/2012

          medlem

          2011/2012

          2010/2011

          2012/2013

           

           

           

           

           

           

          Kontingenter

          64.000

          2.000

          64.000

          64.000

          64.000

          Renter

          61

          2

          0

          31

          50

          Ejendomsmæglere - eksp. af  div.

          250

          8

          500

          250

          0

           

           

           

           

           

           

          Indtægter i alt

          64.311

          2.010

          64.500

          64.281

          64.050

           

           

           

           

           

           

          Græsslåning

          9.000

          281

          9.000

          9.000

          9.000

          Drift af traktor

          10.206

          319

          5.000

          2.455

          7.000

          Vejvedligeholdelse

          12.350

          386

          5.000

          0

          7.000

          Snerydning

          0

          0

          18.000

          26.862

          15.000

          Fællesareal vedligeholdelse

          100

          3

          2.000

          4.000

          5.000

          Bortkørsel af affald

          0

          0

          5.000

          4.500

          0

          Forplejning, arbejdsdage

          976

          30

          2.000

          1.366

          2.000

          Kabel-TV, linieforstærker

          0

          0

          0

          0

          10.000

           

           

           

           

           

           

          Vedligeholdelse i alt

          32.632

          1.020

          46.000

          48.183

          55.000

           

           

           

           

           

           

          Generalforsamling

          89

          3

          200

          85

          100

          Sportsfest, Ågerup

          122

          4

          500

          201

          200

          Sommerfest, Bredekæret

          0

          0

          0

          0

          0

          Andet - beboermøde

          92

          3

          0

          0

          0

           

           

           

           

           

           

          Møder i alt

          303

          9

          700

          286

          300

           

           

           

           

           

           

          Kontorhold

          451

          14

          0

          0

          500

          Forsikring

          3.500

          109

          3.500

          3.378

          4.000

          Bankgebyr

          0

          0

          0

          0

          0

           

           

           

           

           

           

          Kontorhold i alt

          3.951

          123

          3.500

          3.378

          4.500

           

           

           

           

           

           

          Omkostninger i alt

          36.886

          1.153

          50.200

          51.847

          59.800

           

           

           

           

           

           

          Arbejdsdage

          2.000

          63

          4.000

          3.600

          4.000

           

           

           

           

           

           

          Resultat i alt

          25.425

          795

          10.300

          8.834

          250

           

           

           

           

           

           

           

           

          Balance

           

          Aktiver

           

           

           

           

           

           

          29. februar 2012

          Pr.

          medlem

          Budget

          Ult 2011/12

          28. februar 2011

          Budget

          Ult 2012/13

          Kasse

          0

          0

          0

          0

          0

          Bank - drift

          13.113

          410

          12.229

          15.488

          3.770

          Bank - vejfond

          30.007

          938

          25.000

          7

          40.000

          Tilgodehavende kontingent

          0

          0

          0

          2.600

          0

          Andre tilgodehavender

          0

          0

          0

          0

          0

          Aktiver i alt

          43.120

          1.348

          37.229

          18.095

          43.770

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          Passiver

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          Skyldige arbejdsdage

          600

          19

          1.000

          1.000

          1.000

          Forudbetalt kontingent

          0

          0

          0

          0

          0

          Kassekredit

          0

          0

          0

          0

          0

          Passiver i alt

          600

          19

          1.000

          1.000

          1.000

           

           

           

           

           

           

          Egenkapital primo

          17.095

          534

          25.929

          8.261

          42.520

          Årets resultat

          25.425

          795

          10.300

          8.834

          250

          Egenkapital ultimo

          42.520

          1.329

          36.229

          17.095

          42.770

           

           

           

           

           

           

          Balance

          43.120

          1.348

          37.229

          18.095

          43.770

           

          Venlig hilsen bestyrelsen