Grundejerforeningen Bredekæret

 

Referat af Generalforsamling 20. april 2011

 

Regnskab 2010/2011

 

Budget 2011/2012

 


Generalforsamling 2011

 

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret onsdag den 20. april

 

kl. 19.00 i Biblioteket, Ågerup.

 

Fremmødte: nr. 2, 4, 6, 12, 16,18, 21, 24, 26 og 30    - Referent: Jon

 

Dagsorden:
    1.
Valg af dirigent.
    2.
Bestyrelsens beretning
    3.
Aflæggelse af regnskab
    4.
Indkomne forslag
    5.
Budget, herunder fastsættelse af kontingent
    6.
Valg af bestyrelse og suppleanter
    7.
Valg af revisor og revisorsuppleanter
    8.
Eventuelt

 

 

 

1. Valg af dirigent

   

  Aftenens dirigent blev Ernst.

   

  2. Bestyrelsens beretning

    

   Vinteren har været hård og begyndte tidligt, så udgifterne til snerydning og saltning overstiger klart vort budget, men bestyrelsen har opfattelsen af, at der har været tilfredshed med kvaliteten af snerydning, og at saltning, som vi ikke har benyttet tidligere, har gjort vore veje mere sikre.
   YouSee udsendte brev til TV-kabelabonnenterne i slutningen af december med tilbud om, at vi kvit og frit kunne overtage antenneanlæg og fremover selv administrere opkrævning og valg af programmer gennem dannelsen af en antenneforening. Da vi kunne fortælle YouSee, at vi ikke har noget selvstændigt antenneanlæg i Bredekæret, men får vore signaler fra antenneforening i Ågerup, har YouSee foreløbig sat sagen i bero. Vi modtager altså fortsat de kanaler, vi har haft de sidste par år.
   Arbejdsdagen i september blev brugt til en kraftig beskæring af randbeplantningen med hælp en af såkaldt vertikalskærer, der er monteret på en traktor, og som kan skære og klippe mere effektivt, end vi selv kan med håndkraft.
   En påkørt lygtepæl ved nr. 31 er anmeldt til DONG, og de har bekræftet at have modtaget opgaven med at opsætte en ny eller reparere den. Hvornår er uvist. En påkørt lygtepæl ved indkørslen til Bredekæret er repareret.
   Der er opstået revner i asfalten i løbet af vinteren og bestyrelsen planlægger en revneforsegling inden vinter. Eventuelt kan vi med lidt ekspertbistand selv udføre arbejdet på én af vore arbejdsdage.
   Formanden omtalte den information, der var tykt på indkaldelsen til generalforsamlingen. Den omhandler mulighed for at få undersøgt, om der er betalt for meget ejendomsskat på baggrund af evt. forkert beregning ift byggemodningen. Understregede at det er den enkelte grundejer, der selv skal rejse sagen - evt. via henvendelse til Rafn & Søn på tlf. 7027 2741 eller www.rafnogsoen.dk.

   Beretningen vedtaget.

    

   3. Aflæggelse af regnskab

     

    Regnskab godkendt af revisor blev omdelt. Vi er uden gæld og havde derfor budgetteret med at begynde at henlægge til vejfond, men snerydning og saltning udgør ekstraordinære store omkostninger for regnskabsåret, så der er endnu ikke hensat penge til vejfonden.
    Øvrige udgifter er nogenlunde i overensstemmelse med de budgetterede.

    Regnskabet godkendt.

     

    4. Indkomne forslag

      

     Ingen forslag modtaget.

      

     5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent

       

      Budget og uændret kontingent vedtaget som fremlagt.

       

      6. Valg af bestyrelse og suppleanter


       Den nuværende bestyrelse og suppleant (Ernst, nr. 26) blev genvalgt.

        

       7. Valg af revisor og revisorsuppleanter

         

        Annette (nr. 7) og Jens (nr. 16) blev genvalgt.

         

        8. Eventuelt

          

         • Det blev påpeget, at der manglede snerydning fra vendepladser for enden af vejene ud til stien. Bestyrelsen undersøger mulighederne for at få dette gjort i den kommende vinter
         • Græsslåning af fællesarealer på skift mellem de enkelte grundejere blev foreslået som alternativ til den nuværende ordning med betaling for græsslåning. Der var enighed om, at det kunne være et ønskværdigt udtryk for fælleskab i Bredekæret, men at det ikke nok ikke var en reel mulighed - bl.a. blev problemer med administration og spørgsmål om, hvad man kunne gøre, hvis enkelte grundejere ikke ville være med eller ikke udførte deres opgave.
         • Generalforsamlingen henstiller at hække ud til fortove holdes klippet, så der altid er fri passage for fodgængere.
         • En flishakker foreslås lejet til brug ved klipning af randbeplanting for at undgå udgifter til bortkørsel af afklip og for at bruge flisen ved parkeringsplads og randbeplantning. Bestyrelse vil arbejde for dette, men gjorde opmærksom på, at der så ikke bliver mulighed for at grundejerne kan lægge deres haveaffald på parkeringspladsen, men at de selv må transportere dette til genbrugspladsen.
         • Beskæring af randbeplantning i højden blev omtalt. Bestyrelsen opfordres til at se på hvilke træer og buske, der bør beskæres i højden.
         • Vedligeholdelse af randbeplantning ud mod den brede skolesti er en kommunal opgave. Bestyrelsen opfordres til at tale med kommunen om en beskæring.
         • Grundejeren som har store træer mellem nr. 24 og 26 (ved stien) har sagt OK til fældning. Bestyrelsen undersøger hvordan og hvornår, det kan gennemføres.
         • Arbejdsdage holdes i år søndag den 5. juni og søndag den 30. oktober 2011.

          

         Formanden takkede de fremmødte for diskussionslyst og for god ro og orden! 

          

         Referent: Jon Finsen

          

         Godkendt af Bestyrelsen, St. Valby den 1. maj 2011.

          

         Bilag: godkendt regnskab og budget


          

         Resultatopgørelse for 2010/2011
         Budget for 2011/2012

          

          

         Faktisk

         Faktisk pr.

         Budget

         Faktisk

         Budget

          

         2010/2011

         medlem

         2010/2011

         2009/2010

         2011/2012

          

          

          

          

          

          

         Kontingenter

         64.000

         2.000

         64.000

         64.000

         64.000

         Renter

         31

         1

         0

         188

         0

         Ejendomsmæglere - eksp. af  div.

         250

         8

         500

         500

         500

          

          

          

          

          

          

         Indtægter i alt

         64.281

         2.009

         64.500

         64.688

         64.500

          

          

          

          

          

          

         Græsslåning

         9.000

         281

         9.000

         8.500

         9.000

         Drift af traktor

         2.455

         77

         5.000

         800

         5.000

         Vejvedligeholdelse

         0

         0

         5.000

         7.925

         5.000

         Snerydning

         26.862

         839

         7.000

         11.688

         18.000

         Fællesareal vedligeholdelse

         4.000

         125

         1.000

         1.000

         2.000

         Bortkørsel af affald

         4.500

         141

         5.000

         6.131

         5.000

         Forplejning, arbejdsdage

         1.366

         43

         2.000

         1.776

         2.000

         Renter, banklån

         0

         0

         0

         651

         0

          

          

          

          

          

          

         Vedligeholdelse i alt

         48.183

         1.506

         34.000

         38.470

         46.000

          

          

          

          

          

          

         Generalforsamling

         85

         3

         300

         183

         200

         Sportsfest, Ågerup

         201

         6

         500

         388

         500

         Sommerfest, Bredekæret

         0

         0

         0

         0

         0

         Andet

         0

         0

         0

         0

         0

          

          

          

          

          

          

         Møder i alt

         286

         9

         800

         571

         700

          

          

          

          

          

          

         Kontorhold

         0

         0

         0

         0

         0

         Forsikring

         3.378

         106

         3.300

         3.106

         3.500

         Bankgebyr

         0

         0

         25

         11

         0

          

          

          

          

          

          

         Kontorhold i alt

         3.378

         106

         3.300

         3.106

         3.500

          

          

          

          

          

          

         Omkostninger i alt

         51.847

         1.620

         38.100

         42.147

         50.200

          

          

          

          

          

          

         Arbejdsdage

         3.600

         113

         5.000

         4.400

         4.000

          

          

          

          

          

          

         Resultat i alt

         8.834

         276

         21.400

         18.142

         10.300

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

         Balance

          

         Aktiver

          

          

          

          

          

          

         28. februar 2011

         Pr.

         medlem

         Budget

         Ult 2010/11

         28. februar 2010

         Budget

         Ult 2011/12

         Kasse

         0

         0

         0

         0

         0

         Bank - drift

         15.848

         484

         661

         7.654

         3.395

         Bank - vejfond

         7

         0

         30.000

         7

         25.000

         Tilgodehavende kontingent

         2.600

         81

         0

         2.000

         0

         Andre tilgodehavender

         0

         0

         0

         0

         0

         Aktiver i alt

         98.095

         565

         30.661

         9.661

         28.395

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

         Passiver

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

         Skyldige arbejdsdage

         1.000

         31

         1.000

         1.400

         1.000

         Forudbetalt kontingent

         0

         0

         0

         0

         0

         Kassekredit

         0

         0

         0

         0

         0

         Passiver i alt

         1.000

         31

         1.000

         1.400

         1.000

          

          

          

          

          

          

         Egenkapital primo

         8.261

         258

         8.261

         -9.881

         17.095

         Årets resultat

         8.834

         276

         21.400

         18.142

         10.300

         Egenkapital ultimo

         17.095

         534

         29.661

         8.261

         27.395

          

          

          

          

          

          

         Balance

         18.095

         565

         30.661

         9.661

         28.395


         Venlig hilsen bestyrelsen

         Aftenens dirigent blev Ernst