Grundejerforeningen Bredekæret

Referat af Generalforsamling 21. april 2010

Regnskab 2009/2010

Budget 2010/2011


Generalforsamling 2010

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret onsdag den 21. april

kl. 19.00 i Bibliotekets 1. sal, Ågerup.

Fremmødte: nr. 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26 og 28    - Referent: Kim

Dagsorden:
    1.
Valg af dirigent.
    2.
Bestyrelsens beretning
    3.
Aflæggelse af regnskab
    4.
Indkomne forslag
    5.
Budget, herunder fastsættelse af kontingent
    6.
Valg af bestyrelse og suppleanter
    7.
Valg af revisor og revisorsuppleanter
    8.
Eventuelt

1. Valg af dirigent

Aftenens dirigent blev Ernst (vi klappede), og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig  iht. vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning

De store reparationer på vejene har betalt sig, idet den strenge vinter ikke har formået at ødelægge vores veje, og de synes at være i betragtelig bedre stand end de øvrige i kommunen.

To arbejdsdage har været gennemført bl.a. med nedlæggelse af klatrevæg og den evigt tilbagevendende vedligehold af randbeplantning og ukrudts-kamp på vejene.

Vi har deltaget i Beboerturneringen på GSG&I-sommerfesten, dog savnede vi kræfter til virkelig at gøre os gældende, men vi have god vilje - og forsøger gerne igen i år.

Det har været en hård vinter med store omkostninger til vedligehold af veje (Peter lover, der først kommer en lignende vinter om 14 år).

Formanden har været i antenneforeningsdialog med Ågerupvænge og andre antenneforeninger. Ågeruphøj og Åbakken har slået sig sammen og fået flere kanaler til stort set samme pris, som vi betaler i dag. Vi vil gerne snakke videre for at høre mulighederne.

Roskilde Boligselskab er de egentlige ansvarlige for antenneforhold, så det er svært sådan rigtigt at finde nogen, som føler ansvar for de eksisterende antenneforhold.

Beretningen vedtaget.

3. Aflæggelse af regnskab

Omdelt til alle og gennemgang af formand.

Regnskabet er udarbejdet som et traditionelt foreningsregnskab, hvorfor det ikke er i samme form som de foregående år (afskrivninger udelades fremover).

Snerydning og vejvedligeholdelse var de store omkostninger for året. Vi er pt. uden gæld og kan derfor begynde at henlægge til vejfond.

Vi mener at omkostningsniveauet er passende og vil derfor budgettere med samme niveau for næste år - og dermed vil vi også foreslå et uændret kontingent.

Der blev spurgt til muligheden for at bruge midler fra vejfond til løbende vedligeholdelse. Det kan vi godt, men vi har valgt at allokere et fast beløb til vejfond og det løbende vedligehold er budgetteret som en driftsomkostning.

Regnskabet blev godkendt med applaus!

(Tilføjelse fra kasserer: en lille korrektion er gjort i regnskabet: istedet for (under balancen) at drift og vejfond er lagt sammen under drift i det uddelte regnskab, er de her splittet op i overensstemmelse med kontoudtog pr. 28. feb. 2010).


4. Indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent

Der foreslås uændret kontingent og budget som omdelt.

Budget og kontingent vedtaget som fremlagt.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter

Den nuværende bestyrelse blev genvalgt og lovede at holde et aktivitetsniveau på linje med foregående år - dog ikke højere.

7. Valg af revisor og revisorsuppleanter

Annette og Jens fortsætter - hvilket er helt i tråd med sædvane. Og tak for det!

8. Eventuelt

Mailadresser modtages gerne så vi kan kommunikere på denne måde. Bestyrelsen vil dog bestræbe sig på at maile til de medlemmer, som allerede har formået at oplyse om mailadresse.

Saltning på vejene er utilstrækkelig, og det gav godt input til særdeles værdifuld debat om, hvem der havde hørt hvad og hvorfor. Det er altid godt at være klog, og bagklog synes dog at være bedst. Så også næste vinter vil der blive saltet i den udstrækning at entreprenøren finder det er virksomt. Hvis foreningens medlemmer synes at have en god ide til afhjælpning af en aktuel situation - så giv denne viden til formanden, når det er aktuelt - og ikke til næste GF (så er det for sent at ændre ved tingenes tilstand).

Vi drøftede flere muligheder for bortskaffelse af affald efter arbejdsdagene:

  • Container til affald efter arbejdsdag (kan være dyr i forhold til mængde)
  • Måske fjerne affaldet hurtigere - og umiddelbart efter arbejdsdagen.
  • Kværn til brug for arbejdsdag som en mulighed til bortskaffelse af kvas hurtigt og     med mulighed for dobbelt virkning (skulle vist også være rimeligt i pris, men mere arbejdskrævende - så husk at mød op, hvis denne løsning bliver aktuel).

Alt sluttede, som det plejer, med gode historier om antenneanlægget og de kanaler, som kan ses eller ikke ses. Tjaeh, det synes som om at fjernsyn er en god hobby, der kan engagere og inspirere.

Ses til "kanal arbejdsdag" den: 13. juni og 5. september. Her er der mulighed for selv at vælge hvilken busk, der skal fældes.

Formanden takkede endnu engang for det store fremmøde, for den store diskussionslyst og for (nogenlunde) god ro og orden! 

Referent: Kim Brejndal

Godkendt af Bestyrelsen, St. Valby den 23. april 2010.

Bilag: godkendt regnskab og budget


Resultatopgørelse for 2009/2010

Faktisk

Faktisk pr.

Budget

Faktisk

Budget

2009/2010

medlem

2009/2010

2008/2009

2010/2011


Kontingenter

64.000

2.000

64.000

64.000

64.000

Renter

188

6

0

121

0

Ejendomsmæglere - eksp. af  div.

500

16

500

250

500


Indtægter i alt

64.688

2.022

64.500

64.371

64.500


Græsslåning

8.500

266

8.500

8.500

9.000

Drift af traktor

800

25

5.000

3.338

5.000

Afskrivning vejbelægning *)


10.000

Vejvedligeholdelse

7.925

248

0

0

5.000

Snerydning

11.688

365

4.125

1.125

7.000

Fællesareal vedligeholdelse

1.000

31

2.500

0

1.000

Bortkørsel af affald + Roundup

6.131

192

5.000

0

5.000

Forplejning, arbejdsdage

1.776

56

1.500

1.201

2.000

Renter, banklån

651

20

2.000

2.722

0


Vedligeholdelse i alt

38.470

1.202

28.625

26.885

34.000


Generalforsamling

183

6

300

180

300

Sportsfest, Ågerup

388

12

500

350

500

Sommerfest, Bredekæret

0

0

0

0

0

Gave til revisor *)


140


Møder i alt

571

18

800

670

800


Kontorhold

0

0

0

0

0

Forsikring

3.106

97

3.000

2.977

3.300

Bankgebyr

0

0

25

11

0


Kontorhold i alt

3.106

97

3.025

2.988

3.300


Omkostninger i alt

42.147

1.317

32.450

30.544

38.100Arbejdsdage

4.400

138

5.000

3.400

5.000


Resultat i alt

18.142

567

27.050

30.427

21.400


*) medtages kun for 'Faktisk 2008/09' i overensstemmelse med tal i sidste års regnskabBalance

Aktiver


28. februar 2010

Pr.

medlem

Budget

Ult 2009/10

28. februar 2009

Budget

Ult 2010/11

Kasse

0

0

0

1.800

0

Bank - drift

7.654

239

18.000

7.482

661

Bank - vejfond

7

0

0

7

30.000

Tilgodehavende kontingent

2.000

63

0

0

0

Andre tilgodehavender

0

0

0

0

0

Aktiver i alt

9.661

302

18.000

9.289

30.661PassiverSkyldige arbejdsdage

1.400

44

1.000

1.200

1.000

Forudbetalt kontingent

0

0

0

1.000

0

Kassekredit

0

0

0

16.969

0

Passiver i alt

1.400

44

1.000

19.169

1.000


Egenkapital primo

-9.881

-309

-10.050

-40.308

8.261

Årets resultat

18.142

567

27.050

30.427

21.400

Egenkapital ultimo

8.261

258

17.000

-9.881

29.661


Balance

9.661

302

18.000

9.289

30.661

Send straks din mailadresse til

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

med navn og vejnummer samt evt. telefonnummer, som vi kan tilføje på medlemslisten og distribuere til alle medlemmer efterfølgende. Listen må kun anvendes til brug ved information til og mellem Bredekærets beboere.

Venlig hilsen bestyrelsen