Grundejerforeningen Bredekæret

Referat af Generalforsamling 22. april 2009

Regnskab 2008/2009

Budget 2009/2010


Generalforsamling 2009

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret onsdag den 22. april

kl. 19.00 i Bibliotekets 1. sal, Ågerup.

Fremmødte: nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 28 og 30.

Dagsorden:

 1. 1. Valg af dirigent.
 2. 2. Bestyrelsens beretning
 3. 3. Aflæggelse af regnskab
 4. 4. Indkomne forslag
 5. 5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent
 6. 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
 7. 7. Valg af revisor og revisorsuppleanter
 8. 8. Eventuelt

 1. 1. Valg af dirigent

Jon Finsen blev valgt til dirigent, og han konstaterede, at generalforsamlingen var varslet korrekt iht. vedtægterne gennem omdeling af indkaldelse 10. marts 2009.

 1. 2. Bestyrelsens beretning

Formanden bød velkommen og udtrykte stor tilfredshed med det meget store fremmøde. Det største i mange år.

1. Der blev lagt ny asfalt i 2007 på Bredekæret. Der er nu konstateret nogle revner, der skal efterrepareres inden næste vinter. Asfaltfirmaet, der lagde den nye asfalt, har gjort Grundejerfoeningen opmærksom på, at dette kunne ske, da der enkelte steder var tegn på, at underlaget stadig 'arbejder'. Emnet drøftes yderligere under punkt 4.

2. Der har været afholdt 2 arbejdsdage i 2008, hvor randbeplantning, P-plads og fjernelse af sandkassen på legepladsen var været hovedopgaver. En særlig tak til nr. 9 for bistand med maskiner og ekspertise – det gjorde fjernelse af sandkassen til en opgave, der kunne løses på én arbejdsdag.

3. Bredekæret stillede med et hold til vejkonkurrencen ved GSG&I’s sommerfest i Ågerup, men kunne ikke leve op til tidligere successer. Alle deltagere ydede dog deres allerbedste, men vinderne var endnu mere ihærdige og havde vist også trænet noget mere end os. Formanden appellerede til deltagelse i årets sommerfest.

4. Tyverier og nabohjælp. Det blev drøftet på sidste generalforsamling, hvordan vi kunne forhindre eller begrænse tyverier i Bredekæret. Nabohjælp var en mulighed, men også almindelig opmærksomhed og aftaler mellem naboer ved ferie o.lign. var der opfordringer til. Gode forslag iøvrigt blev efterlyst. Ingen modtaget i bestyrelsen.

Kommentarer til bestyrelsens beretning:

Vore antenneforhold blev nævnt, men pt har vi ingen konkret viden om, hvad der sker i forbindelse med digitaliseringen af TV signalerne, og hvilke muligheder Bredekæret har for nye former for levering af TV-kanaler. Punktet drøftet yderligere under pkt. 4 i forlængelse af indkomne forslag.

Bestyrelsen blev kraftigt opfordret til at gøre noget ved tidligere henstillinger om at undersøge muligheden for at få ryddet træer både ved stien ved nr. 26 og på skolestien bag nr. 26-30. Drøftelse vedr. dette emne blev henvist til pkt. 4 i i forlængelse af indkomne forslag.

Der var tilslutning til at opfordre til fortsat at yde den umiddelbare nabohjælp, man kan give hinanden ved ferie o.lign. med overvågning af hinandes huse og opmærksomhed på 'unormale' aktiviteter. Forskellige former for tyverisikringer og overvågninger med alarm på mobiltelefon blev nævnt. Der var desværre også eksempel på, at der blev gennemført indbrud for et par uger siden i nr. 9 med alarm til mobilen, men tyvene var over alle bjerge, inden beboerne nåede hjem for at konstatere, at smykker, fotografiapparat mm var væk.

Beretningen vedtaget.

 1. 3. Aflæggelse af regnskab

Kassereren gennemgik regnskabet, som er godkendt af revisoren. Næsten al likvid kapital er blevet placeret på kassekreditkontoen i perioden, for at formindske renteudgifterne.

Regnskabet godkendt.

 1. 4. Indkomne forslag

Alle forslag kan ses som bilag til referatet i den form, de er modtaget.

4.1. Forslag fra Jonna og Ole i nr. 23 om tilladelse til at leje et mindre areal af fortov og indkørsel for enden af Bredekæret ved nr. 23.

Bestyrelsen indstillede, at forslaget ikke blev vedtaget, idet den principielt ikke kan  udleje eller godkende anvendelse af dele af fællesarealer forbeholdt enkeltmedlemmer.  Forslagsstilleren argumenterede for forslaget og understregede, at det jo kun var et lille areal, det drejede sig om. Under efterfølgende debat blev spørgsmålet stillet, om en del af det ønskede areal allerede tilhører matriklen og ikke er en del af fællesareal. Bestyrelsen henviste til, at det måtte kunne undersøges via Roskilde Kommune.

Ved afstemning blev bestyrelsens indstilling vedtaget.

4.2. Forslag fra Christel og Bo i nr. 21 om indkøb af hækklipper med det formål at kunne vedligeholde randbeplantningen mere effektivt end med private mindre hækklippere o.lign.

Bestyrelsen indstillede forslaget til ikke at blive vedtaget, idet den forventede pris og løbende vedligeholdelse ikke vurderes at stå i forhold til, hvad et tilsvarende værktøj vil koste at leje og i forhold til de få gange om året, det skal anvendes. Bestyrelsen har også drøftet at leje en større vertikalklipper, som den kommunen anvender, til en kommende arbejdsdag.

Ved afstemning blev bestyrelsens indstilling vedtaget.

4.3. Forslag fra Christel og Bo i nr. 21 om retablering af skilt med ’hund i snor’, som er forsvundet fra det sydøstlige hjørne af fællesarealet (ved nr. 34).

Forslaget vedtaget og bestyrelsen skal skaffe og opsætte skiltet snarest muligt.

4.4. Forslag til drøftelse fra Susie og Ernst i nr. 26 om reparation af asfaltrevner. Formanden kunne meddele, at bestyrelsen havde besluttet at få disse repareret inden vinter. Til spørgsmålet om der ikke var en garanti fra asfaltlæggeren, svarede formanden, at det var der ikke. Det kunne ikke indgå i kontrakten, når der kun var tale om et 2 cm slidlag.

I forlængelse af diskussionen om asfaltbelægningen blev det påpeget fra flere sider, at vejene blev meget glatte om vinteren. Deltagerne henstillede til bestyrelsen, at der fremover bliver saltet samtidig med snerydningen. Bestyrelsen tog dette til efterretning og vil sørge for at det indgår i aftalen vedr. snerydningen. Det blev i øvrigt også påpeget, at vejene bliver meget glatte i regnvejr. Dette kan der desværre ikke umiddelbart gøres noget ved, så foreløbig må det henstilles til alle beboere, at være opmærksomme på det, når man bevæger sig ud på vejene.

Et spørgsmål, om man må fælde vejtræer, blev besvaret med, at det må man ikke. I henhold til den vedligeholdelsesplan, der blev vedtaget på sidste generalforsamling, skal man henvende sig til bestyrelsen med sådanne ønsker i tilfælde af, at træer fx er gået ud.

4.5. Forslag til drøftelse fra Susie og Ernst i nr. 26 og Jonna og Ole i nr. 23 om vore TV-signaler. Der blev udtrykt almindelig utilfredshed med håndteringen af abonnementerne via YouSee for TV fra fællesantennen i Ågerup. Der var tale om kritik af både det manglende informationsniveau fra YouSee og antenneforeningen i Ågerup, kvaliteten af signalerne, prisen og de manglende SVT kanaler. En deltager var informeret om, at antenneforeningen i Ågerup havde besluttet at fortsætte med det nuværende udbud tilføjet SVT1 og 2 også fra 1. november 2009 – dog vil signaler fortsat kun være analoge. For beboere med ønsker om digital TV kunne der desværre ikke siges noget konkret om de fremtidige muligheder. Grundejerforeningen har henvendt sig til DONG, som netop nu lægger fiberkabler i området og meddelt, at vi er interesseret i at høre nærmere om tilslutningsmuligheder og betingelserne (pris, kanaludbud mm). Også Boxer-løsningen blev nævnt: jordbaseret digitalt TV via abonnement hos Boxer (ca. 30 kanaler), som kan modtages med digital antenne - i vort område formentlig med stue- eller loftsantenne. Til bemærkninger om opsætning af antenner på huse, henvises til lokalplanen, som siger, at det må man ikke.

Da der endnu ikke foreligger helt konkrete løsninger som alternativ til YouSee lige nu, blev bestyrelsen pålagt at søge information løbende og meddele beboerne om konkrete muligeheder, så snart disse foreligger. Er der beboere, der får tilsvarende informationer, opfordres de til straks at give disse til bestyrelsen for videreformidling til alle i Bredekæret.

4.6. Forslag til drøftelse fra Susie og Ernst i nr. 26 vedr. træer på skolestien og ved stien ved nr. 26.

Bestyrelsen har konstateret, at arealet ved skolestien er kommunens, og derfor er det dem, vi skal have lavet en aftale med om fældning/udtynding og evt. genbeplantning med buske. Bestyrelsen måtte beklage, at den ikke havde fulgt op på tilsvarende emne fra sidste generalforsamling og konkluderede, at den ville tage intiativ hertil snarest muligt.

Træer og øvrig bevoksning på stien ved nr. 26 ønskes der en udtynding af, og den opgave skal bestyrelsen også tage initiativ til bliver gennemført efter nærmere aftale med nærmeste nabo.

 1. 5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent

Der hensættes kr. 15.000 til vejfonden til fremtidig vejvedligeholdelse. Udgifter til asfaltreparation tages herfra.

Budgettet vedtaget med uændret kontingent (opkræves fortsat i 2 rater á kr. 1000).

NB! Budget for kassekredit er efterfølgende rettet til kr. 0 (fejlagtigt sat til 25.000).

 1. 6. Valg af bestyrelse og suppleanter

Bestyrelsen blev genvalgt. Suppleant i den afsluttede periode var Ernst (nr. 26) som blev genvalgt.

 1. 7. Valg af revisor og revisorsuppleanter

Revisor Annette Jensen (nr.7) genvalgt.

Revisorsuppleant Jens Skriver (nr.16) genvalgt.

 1. 8. Eventuelt

Der blev gjort opmærsom på, at der ligger glasskår ved klatrevæggen og på andre legeredskaber er der muligvis også skruer/søm, man kan komme tilskade på. Bestyrelsen vil se på disse ting, men påpegede samtidig, at det må være alles ansvar at bidraget til at sikre almindelig orden og sikkerhed i Bredekæret og selv hjælpe til med det praktiske eller informere bestyrelsen straks, hvis der skal en særlig indsats til.

Der blev opfordret til en indsamling af email-adresser og evt. telefonnumre med henblik på en hurtigere og mere aktuel information som alternativ til trykt materiale, der omdeles. Kunne fx bruges så snart der foreligger noget aktuelt om nye TV-muligheder. Telefonnumre kunne være til brug ved nabohjælp.

Brug informationen på sidste side og send straks din mailadresse og telefonnummer til formanden.

Ernst (nr. 26) tilbyder at lægge server til en hjemmeside for Bredekæret - 'bredekaeret.dk' er allerede reserveret. Der efterlyses medlemmer, der kan udforme en hjemmeside.

Formanden takkede endnu engang for det store fremmøde, for den store diskussionslyst og for (nogenlunde) god ro og orden!

Referent: Jon Finsen

Godkendt af Bestyrelsen, St. Valby den 26. april 2008.

Bilag: 1. godkendt regnskab og budget

2. Indkomne forslag


Indkomne forslag
Vi har 3 ting, som vi meget gerne vil have bliver drøftet på generalforsamlingen den 22. april 2009.

1. Vores "nylagte" asfalt slår revner her, der og allevegne. Revnerne kan ikke henføres til "jordskælvsskader" da de er opstået længe for vores oplevelse den 16. december 2008.

2. YouSee bliver til stadighed mere og mere grådige. Samtidig med, at de leverer et tilsvarende ringere TV-signal. Jeg kunne godt tænke mig at "lodde stemningen" om vi skal gå efter at undersøge priser på etablering af fibernet eller om vi skal gå efter at ændre i vedtægterne og tillade opsætning af små antenner, så vi hver især kan hive DVB-T signaler ned fra Danmark, Sverige og Tyskland.

3. Bag nummer 26 og 28 er der et "fællesareal" som efter sigende tilhører kommunen. På dette areal er der plantet en række træer, som bare vokser og vokser (sådan er det jo med træer ;-)). Er det kommunens ansvar at beskære disse træer eller må vi selv gøre noget ved dem.

Venlig hilsen

Ernst og Susie,   Bredekæret 26


Resultatopgørelse for 2008/2009

Faktisk

Faktisk pr.

Budget

Faktisk

Budget

2008/2009

medlem

2008/2009

2007/2008

2009/2010

Kontingenter

64.000

2.000

64.000

64.000

64.000

Renter

121

4

0

5.471

0

Ejendomsmæglere - eksp. af  div.

250

8

500

0

500

Indtægter i alt

64.371

2.012

64.500

69.471

64.500

Græsslåning

8.500

266

8.500

8.500

8.500

Drift af traktor

3.338

104

5.000

2.251

5.000

Afskrivning traktor

0

0

0

0

0

Afskrivning vejbelægning

10.000

313

10.000

10.000

10.000

Snerydning

1.125

35

1.125

5.625

4.125

Vejfond

0

0

15.000

0

15.000

Bortkørsel af affald

0

0

5.000

4.643

5.000

Legeplads

0

2.500

0

2.500

Forplejning, arbejdsdage

1.201

38

1.500

696

1.500

Renter, banklån

2.722

85

2.000

815

2.000

Vedligeholdelse i alt

26.885

840

50.625

32.531

53.625

Generalforsamling

180

6

300

134

300

Gave til revisor

140

4

0

0

0

Sportsfest, Ågerup

350

11

500

0

500

Sommerfest, Bredekæret

0

0

500

0

0

Møder i alt

670

21

1.300

134

800

Kontorhold

0

0

0

0

0

Forsikring

2.977

93

3.000

2.883

3.000

Bankgebyr

11

0

100

1.032

25

Kontorhold i alt

2.988

93

3.100

3.915

3.025

Omkostninger i alt

30.544

954

55.025

36.580

57.450

Arbejdsdage

3.400

106

5.000

3.800

5.000

Resultat i alt

30.427

951

4.475

29.092

2.050


Balance

Aktiver

28. februar

Pr.

Budget

29. februar

Budget

2009

medlem

Ult 2008/09

2008

Ult 2009/10

Traktor

0

0

0

0

0

Afskrivninger

0

0

0

0

0

Traktor

0

0

0

0

0

Ny vejbelægning

288.726

9.023

288.726

288.726

288.726

Anvendt vejfondshenlæggelse

-96.000

-3.000

-96.000

-96.000

-96.000

Afskrivninger

-20.000

-625

-20.000

-10.000

-30.000

Vejbelægning

172.726

5.398

172.726

182.726

162.726

Anlægsaktiver i alt

172.726

5.398

172.726

182.726

162.726

Kasse

1.800

56

0

1.600

0

Bank

7.488

234

5.667

5.622

18.669

Tilgodehavende kontingent

0

0

0

0

0

Andre tilgodehavender

0

0

0

0

0

Omsætningsaktiver i alt

9.288

290

5.667

7.222

18.669

Aktiver i alt

182.014

5.688

178.393

189.948

181.395

Passiver

Skyldige arbejdsdage

1.200

38

1.500

1.200

1.500

Forudbetalt kontingent

1.000

31

0

0

0

Kassekredit

16.969

530

25.000

56.330

0

Anden gæld i alt

19.169

599

26.500

57.530

1.500

Vejfond - primo

96.000

3.000

0

96.000

0

Anvendt til vej i 2007

-96.000

-3.000

0

-96.000

0

Vejfond - årets hensættelse

0

0

15.000

0

15.000

Hensættelser i alt

0

0

15.000

0

15.000

Egenkapital

132.418

4.138

132.418

103.326

162.845

Årets resultat

30.427

951

4.475

29.092

2.050

Egenkapital i alt

162.845

5.089

136.893

132.418

164.895

Passiver i alt

182.014

5.688

178.393

189.948

181.395